Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост

петък, 12 април 2024

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-1021/ 12.04.2024 г. на кметa на Община Русе,


 

О Б Я В Я В А:
 

1. Публичен търг с явно наддаване на 14.05.2024 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение със застроена площ 110,00 кв. м, представляващо северната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3.1, с предназначение на самостоятелния обект – за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта – едно, целият със застроена площ 220.00 кв. м, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет. 1, предмет на Акт №10283/21.09.2021 г. за поправка на АЧОС №7503/05.10.2015 г., което се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 12,00 лв. (дванадесет лева) и депозит за участие 600,00 лв. (шестстотин лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години на едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.7, със застроена площ 76,00 кв. м, от които 9,00 кв. м – за офис и 67,00 кв. м за складово помещение, с предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, предмет на Акт №10283/21.09.2021 г. за поправка на АЧОС №7503/05.10.2015 г., което се отдава под наем като офис и прилежащ склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 152,00 лв. (сто и петдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 15,00 лв. (петнадесет лева) и депозит за участие 304,00 лв. (триста и четири лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 29,00 кв. м, представляващо част от втори етаж на масивна двуетажна сграда №502.794.1, в който втори етаж са обособени част за Здравна служба (с площ 145,00 кв. м, в която се намира и отдавното под наем помещение) и част за читалище ( с площ от 137,00 кв. м), цялата сграда със застроена площ от 297,00 кв. м, разположена в северния край на УПИ IV-794- за обществени нужди, от кв. 53 по регулационния план на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235, Община Русе, който втори етаж е предмет на АЧОС 10796/12.04.2023 г., което помещение се отдава под наем като стоматологичен кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена 72,00 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС, стъпка на наддаване 7,00 лв. (седем лева) и депозит за участие 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева)

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 23,00 кв.м,, представляващо част от втори етаж на масивна двуетажна сграда без избен етаж, цялата със застроена площ от 164,00 кв. м, отредена за медицински пункт, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1163,1164 – за здравеопазване, от кв. 98 по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, с идентификатор по КККР за гр. Мартен 47336.501.1164.1, находящ се в гр. Мартен, ул. Рига, предмет на АЧОС №6566/28.11.2011 г., отдавано под наем като стоматологичен кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена 57,00 лв. (петдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 5,00 лв. (пет лева) и депозит за участие 114,00 лв. (сто и четиринадесет лева)

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 23,00 кв. м, разположено на първи етаж в масивна двуетажна сграда, цялата със застроена площ от 245,00 кв. м, отредена за Здравен дом, находяща се в УПИ IV-246 – за здравен дом, от кв. 53 по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, с идентификатор по КККР за с. Сандрово 65348.501.246.1, находящ се в с. Сандрово, Община Русе, по ул. „Хан Крум“ и ул. „Хан Аспарух“, предмет на АЧОС 3826/ 05.03.2002 г., което помещение се отдава под наем като стоматологичен кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена 57,00 лв. (петдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 5,00 лв. (пет лева) и депозит за участие 114,00 лв. (сто и четиринадесет лева).

1.6. Отдаване под наем за срок от пет години на масивна едноетажна сграда, със застроена площ 66,00 кв. м, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот №0.314, в кв. 21 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, с идентификатор по КККР за с. Николово 51679.501.314.1, находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“, предмет на АЧОС №10882/ 19.10.2023 г., която сграда се отдава под наем като ателие за фризьорски и козметични услуги, с начална тръжна месечна наемна цена 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 10,00 (десет лева) и депозит за участие 250,00 лв. (двеста и петдесет лева)

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация за всеки от обектите, се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в Центъра на информационно и административно обслужване на Община Русе или по банков път, в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 часа на 15.04.2024 г. до 17,30 часа на 26.04.2024 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.  

4. Оглед на обектите, се извършва всеки работен ден, от 10,00 часа на 15.04.2024 г. до 15,00 часа на 26.04.2024 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура, за всеки обект поотделно, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 08.05.2024 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 15.04.2024 г. до 17,30 часа на 08.05.2024 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждането на търга, или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 23.07.2024 г от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/