Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти частна общинска собственост на 26.09.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе

вторник, 30 август 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2749/29.08.2022 г. на Зам.- кметa на  Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 26.09.2022 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, както следва:

                1.1. Отдаване под наем за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда, с  идентификатор  по КККР на гр. Русе 63427.2.395.8.97, със застроена площ 89,00 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта-едно, разположен в сграда с идентификатор  63427.2.395.8, с предназначение- жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.395, с административен адрес: гр. Русе, ул. ,,Борисова“ №96, вх.1, ет.0, обект 1, предмет на АЧОС №2768/08.09.1999 г., отдаван под наем като магазин, с начална тръжна месечна наемна цена – 507,00 лв. (петстотин и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 50,00 лв. (петдесет лева) и депозит за участие – 1014,00 лв. (хиляда и четиринадесет лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.61.1, със застроена площ 51,00 кв. м, с предназначение – сграда за битови услуги, брой етажи- един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.61, с административен адрес: гр. Русе, бул. ,,Липник“ №60, предмет на АЧОС №72/19.06.1995 г., отдавана под наем като магазин, с начална тръжна месечна наемна цена – 235,00 лв. (двеста и тридесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 23,00 лв. (двадесет и три лева) и депозит за участие – 470,00 лв. (четиристотин и седемдесет лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4852.2.27, със застроена площ 48,18 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта - едно, самостоятелния обект се намира на етаж- едно, в сграда с идентификатор по КККР гр. Русе 63427.2.4852.2, разположена в поземлен имот с идентификатор по  КККР гр. Русе 63427.2.4852, с административен адрес: гр. Русе, бул. ,,Генерал Скобелев“ №4, бл.115, вх.2, ет.1, предмет на АЧОС №1708/ 10.10.1997 г., отдаван под наем като ателие за художествени дейности, с начална тръжна месечна наемна цена – 53,00 лв. (петдесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. (пет лева) и депозит за участие – 106,00 лв. (сто и шест лева).

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.8, със застроена площ 40,41 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, находящ се  в сграда с идентификатор по  КККР гр. Русе 63427.2.5512.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР  гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес: гр. Русе, ул. ,,Цар Фердинанд“ №3А, ет. 0, предмет на АЧОС №6675/ 09.04.2012 г., отдаван под наем като магазин, с начална тръжна месечна наемна цена – 384,00 лв. (триста осемдесет и четири лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 38,00 лв. (тридесет и осем лева) и депозит за участие – 768,00 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева).

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.107.3, със застроена площ 68,00 кв. м, с предназначение– административна, делова сграда, брой етажи- един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.107,  с административен адрес: гр. Русе, ж.к. ,,Изток“, ул. ,,Котовск“ №8, предмет на АЧОС №7747/ 01.04.2016 г., отдавана под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 158,00 лв. (сто петдесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 15,00 лв. (петнадесет лева) и депозит за участие – 316,00 лв. (триста и шестнадесет лева).

1.6. Отдаване под наем за срок от пет години на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.3.234.1, със застроена площ 365,00 кв. м, с предназначение– промишлена сграда, брой етажи- един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.3.234,  с административен адрес: гр. Русе, кв. ,,Западна промишлена зона“, ул. ,,Адмирал Рождественски“ №42, предмет на АЧОС №6558/ 28.10.2011 г., отдавана под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 558,00 лв. (петстотин петдесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 55,00 лв. (петдесет и пет лева) и депозит за участие – 1116,00 лв. (хиляда сто и шестнадесет лева).

1.7. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 90,69 кв. м, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2084.2.4, с предназначение на самостоятелния обект– за търговска дейност, брой нива на обекта –едно, самостоятелния обект се намира  на етаж-едно, в сграда с идентификатор по КККР  на гр. Русе 63427.4.2084.2, с предназначение- административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2084,  с административен адрес: гр. Русе, кв. ,,Дружба 2“, ул. ,,Йосиф Цанков“ №45, ет.1, обект А, предмет на АЧОС №7292/ 02.07.2014 г., отдаван под наем като офис и административни помещения, с начална тръжна месечна наемна цена – 322,00 лв. (триста двадесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 32,00 лв. (тридесет и два лева) и депозит за участие – 644,00 лв. (шестстотин четиридесет и четири лева).

1.8. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение, с площ 209,00 кв. м, разположено на първи етаж, представляващо част от сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.693.3, цялата със застроена площ 717,00 кв. м, с предназначение– друг вид обществена сграда, брой етажи- два със сутерен, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.693, с административен адрес: гр. Русе, ул. ,,Тракия“ №25, предмет на АЧОС №6729/ 26.07.2012 г., която част се отдава под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 320,00 лв. (триста и двадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 32,00 лв. (тридесет и два лева) и депозит за участие – 640,00 лв. (шестстотин и четиридесет лева).

                1.9. Отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда с площ 150,15 кв. м, представляваща помещение в северната част на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.3.235.3, със застроена площ на сградата 306,00 кв. м, брой етажи един, с предназначение на сградата – промишлена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.3.235, с административен адрес: гр. Русе, кв. ,,Западна промишлена зона“, ул. ,,Адмирал Рождественски“ №42, предмет на АЧОС №6567/28.11.2011 г., отдавана под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 99,00 лв. (деветдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (девет лева) и депозит за участие – 198,00 лв. (сто деветдесет и осем лева).

2. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 ч. на  01.09.2022 г. до 17,30 ч. на 16.09.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

3. Оглед на обектите всеки работен ден от 10,00 ч. на 01.09.2022 г. до 15,00 ч. на 16.09.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

4. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 ч. на 23.09.2022 г.,  по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

5. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 ч. на 01.09.2022 г. до 17,30 ч. на 23.09.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

6. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване – 15.11.2022 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

7. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-754.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/