Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична и частна общинска собственост на 12.01.2022 г. от 13,30

четвъртък, 09 декември 2021

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-3831 от 19.12.2021 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична и частна общинска собственост на 12.01.2022 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

2. Индивидуализация на обектите – предмет на тръжната процедура:

2.1. За поставяне на павилион за търговска дейност, с площ от 6,50 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец - изток“, пред бл. „Чавдар войвода“, т. 83 от Общата схема, с начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. и депозит за участие – 250,00 лв.  

2.2. За поставяне на павилион за продажба на пакетирани хранителни и книжарски стоки, с площ 4,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, кв. „Средна кула“ – център, елемент на утвърдена от Гл. архитект на Община Русе подробна схема от 21.12.2015 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 38,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв и депозит за участие – 190,00 лв.

2.3. За поставяне на павилион за ключарски услуги, с площ 13,20 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, до ж. п. прелеза, т. 388 от Общата схема, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. и депозит за участие – 175,00 лв.

2.4. За поставяне на павилион за промишлени стоки, с площ 16,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, до ж. п. прелеза, т. 245 от Общата схема, с начална тръжна месечна наемна цена – 76,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. и депозит за участие – 360,00 лв.

2.5. За поставяне на павилион за закуски и захарни изделия, с площ 23,74 кв. м, находящ се в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, до бл. „Българска роза“, т. 424 от Общата схема, с начална тръжна месечна наемна цена – 188,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 18,00 лв. и депозит за участие – 940,00 лв.

2.6. За поставяне на машина за продажба на пуканки, с площ от 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, ул. „Коледница“, с начална тръжна месечна наемна цена – 113,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 11,00 лв. и депозит за участие – 565,00 лв.

2.7. За поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ 1,44 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, позиция №3, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за част от зона „В“, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. и депозит за участие – 175,00 лв.

2.8. За поставяне на павилион за обущарски услуги, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина-1“, ул. „Сърнена гора“, кв. 516, т. 511 от Общата схема, с начална тръжна месечна наемна цена – 27,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 2,00 лв. и депозит за участие – 135,00 лв.  

2. Вид на търга - публичен с явно наддаване.

3. Закупуване на тръжната документация - цена от 42,00 лв. с ДДС, ТБ „Инвестбанк“ АД – клон гр. Русе, Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе, пл. Свобода №6 или по банкова сметка: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF, всеки работен ден от 09,00 ч. на 13.12.2021 г. до 17,30 ч. на 30.12.2021 г. и се получава от гише №2 към ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.

4. Оглед на обектите - всеки работен ден от 10,00 ч. на 13.12.2021 г. до 15,00 ч. на 30.12.2021 г., в присъствието на служител от отдел „Търговия,наемни отношения и защита на потребителите“.

5. Депозит за участие се внася след закупуване на тръжна документация до 17,00 ч. на 07.01.2022 г. по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка.

6. Подаване на документите в запечатан, непрозрачен плик, от 9,00 ч. на 13.12.2021 г. до 17,30 ч. на 07.01.2022 г. на гише № 2 в ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.         

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване – 23.02.2022 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая №201, отдел „Търговия,наемни отношения и защита на потребителите“, към дирекция „Управление на собствеността”,  тел. 082/881-667.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/