Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя

петък, 09 септември 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед  №РД-01-2842/08.09.2022 г.  на  Заместник-кмета  на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №946, прието с Протокол №35/16.06.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

1.Публичен търг с явно наддаване на 07.10.2022 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна  зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за продажба на земеделска земя, представляваща имот №503.289, с площ 508 кв.м., с начин на трайно ползване - за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, местност „Дрибак 6", поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на Акт №10361/28.02.2022 г. за частна общинска собственост, вписан под №170, том 7, н.д. 1390, дв.вх. 2486, вх. №2505 от 08.03.2022 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, с начална тръжна цена 12 856,00 лв. (дванадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

 Дължимите данъци и такси, се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1000 лв.

            4.Депозитът за участие в търга е в размер на 2 500 лв. и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 30.09.2022 г., след закупуване на  тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

5.Време за оглед на имота – оглед на имот се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 часа на 30.09.2022 г.

6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 13.09.2022 г. до 30.09.2022 г., включително до 17,00 часа.       

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 30.09.2022 г. до 17,00 часа.     

            За допълнителна информация – телефон: 082/881742, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/