Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за урегулирани поземлени имоти на 20.10.2022 г. от 13:00 ч.

четвъртък, 29 септември 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на Заповед  на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение №990, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе,

О Б Я В Я В А:

           

            1. Публичен търг с явно наддаване на 20.10.2022 г. от 13,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлени имоти, представляващи:

            1.1. Урегулиран поземлен имот XI, в квартал 9, образуван от имот 23 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ:02796, с площ 892 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ VI от квартал 9, УПИ XII от квартал 9, улица, УПИ X от квартал 9, УПИ IX в квартал 9. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10316/09.12.2021 г., вписан под №167, том 43, н.д. 9038, д.в.р. 15078, вх. №15297 от 15.12.2021 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 25 348,00 лева (двадесет и пет хиляди триста четиридесет и осем лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2.2. Урегулиран поземлен имот XII, в квартал 9, образуван от имот 23 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, с площ 922 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ XIII от квартал 9, улица, УПИ XI от квартал 9, УПИ V от квартал 9 . За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10317/09.12.2021 г., вписан под №176, том 43, н.д. 9047, д.в.р. 15095, вх. №15298 от 15.12.2021 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 26 201,00 лева (двадесет и шест хиляди и двеста и един лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева)  за всеки един от имотите поотделно.  

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева) за всеки един от имотите поотделно. Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 13.10.2022 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 29.09.2022 г. до 13.10.2022 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената за всеки един от имотите поотделно от 29.09.2022 г. до 13.10.2022 г. включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 13.10.2022 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/