Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за за учредяване възмездно право на строеж

сряда, 10 август 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-2560/09.08.2022 г. на кмета на Община Русе и Решение №982, прието с Протокол №36 от 14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

 

1.Публичен търг с явно наддаване на 12.09.2022 г. от 15,00 часа  в сградата  на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на свободно стояща постройка за отоплителни материали и инвентар, с размери 9,70/ 4,50 м. и застроена площ от 43,65 кв.м., върху общински недвижим имот, представляващ застроен УПИ VIII-831 в кв. 49   с площ от 719 кв.м. по плана с. Николово, Община Русе, отреден за жилищно застрояване, съобразно виза за проектиране, издадена на 29.03.2022 г. от Главния архитект на Община Русе, при начална тръжна цена 1 319 лева /хиляда триста и деветнадесет лева/, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 100,00 лева.

            4.Депозитът за участие в търга е в размер на 250,00 лева и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 05.09.2022 г., след закупуване на тръжна документация.

            5.Време за оглед на терена, обект на търга –  оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17 часа на 05.09.2022 г.

6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената всеки работен ден от 15.08.2022 г. до 05.09.2022 г., включително до 17,00 часа.

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 05.09.2022 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе.

       За допълнителна информация-телефон 082/881742, стая № 602, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”). 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/