Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг в явно наддаване на 15.12.2022 г.

петък, 18 ноември 2022

О Б Щ И Н А Р У С Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3775 от 18.11.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 15.12.2022 г. от 13:30 часа в Община Русе, пл. Свобода №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 13.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително, на следните обекти:

1.1. Павилиони – частна общинска собственост – за търговска дейност, с номера от 1 до 30, всеки с площ от 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, съгласно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 11.10.2022 г. и Разрешение за поставяне №176/11.10.2022 г. в организиран Мартенски базар, с начална тръжна наемна цена – 228,00 лв. без ДДС за всеки обект, за целия период, стъпка на наддаване – 22,00 лв. и депозит за участие – 456,00 лв.;

2. Вид на търга - публичен с явно наддаване.

3. Закупуване на тръжната документация - цена от 42,00 лв. с ДДС, ТБ „Инвестбанк“ АД – клон гр. Русе, Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе, пл. Свобода №6 или по банкова сметка: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF, всеки работен ден от 09:00 ч. на 21.11.2022 г. до 17:30 ч. на 02.12.2022 г. и се получава от гише №2 към ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.

4. Оглед на обектите - всеки работен ден от 10:00 ч. на 21.11.2022 г. до 15:00 ч. на 02.12.2022 г., в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“.

5. Депозит за участие в тръжната процедура се внася след закупуване на тръжна документация от 9:00 ч. на 21.11.2022 г. до 17,00 ч. на 09.12.2022 г. по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка.

6. Подаване на документите в запечатан, непрозрачен плик от 9:00 ч. на 21.11.2022 г. до 17:30 ч. на 09.12.2022 г. на гише №2 в ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе на 19.01.2023 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул.Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „ТНОЗП“, тел. 082/881-667.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/