Пропускане до съдържанието на страницата

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, с възложител „НЕТ СОЛАР“ ЕООД

четвъртък, 16 юни 2022

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:

         „Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 80460.285.469 местност Баламата, с. Червена вода, община Русе и изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности“

 Възложител: „НЕТ СОЛАР“ ЕООД

 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2021 г.).

 На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

 Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 16.06.2022 г. до 30.06.2022 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

 

           

        

Обявено на 16.06.2022 г.

гр. Русе, ул.“Олимпи Панов“ №6

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/