Пропускане до съдържанието на страницата

Обявена е обществена поръчка за доставка на канцеларски материали от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

сряда, 07 декември 2022

 

Община Русе обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица - Приложение 1 - съгласно списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП.“

 

Обекта на обществената поръчка е в обхвата на Списъка на произвежданите и доставяни стоки, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените поръчки.

 

ЗАПАЗЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

* При възлагане на обществените поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.

* Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

* В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

* При определянето на ресурса по чл. 12, ал. 6  от ЗОП в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

* Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.

* В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица.

* Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на всички кандидати или участници и им предоставя възможност за отстраняване на констатирани липси, непълноти или несъответствия на информацията в тях, ако има такива.

След извършване на подбора комисията разглежда първо офертите на допуснатите лица, за които поръчката е запазена, а ако няма такива, се разглеждат офертите и на останалите допуснати лица.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

 

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 05.01.2023г.

Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/