Пропускане до съдържанието на страницата

30 април е крайният срок за кандидатстване по Основната фаза на Програма „LIFE“

вторник, 23 април 2024

Община Русе напомня, че крайният срок за кандидатстване в Основната фаза на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR по Програма „LIFE“ на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата е 30.04.2024 г.

Безвъзмездно по Схемата ще се финансират:

  • допустимото отоплително оборудване;
  • монтажът на новото отоплително оборудване в жилищата на домакинствата;
  • обучението на домакинствата за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване;
  • профилактика на доставените и монтирани отоплителни уреди по Схемата – само еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред/и;
  • гаранционното обслужване за петгодишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди.

 

Критериите за кандидатстване по проекта са следните:

 

1.      Кандидатът да е собственик/съсобственик на жилище, за отоплението на което се използва отоплителен/и уред/и на дърва и/или въглища. Жилището да се намира на адрес, попадащ в следния териториален обхват: Територията на град Русе, кварталите Средна Кула, Долапите, ДЗС и Образцов чифлик.

2.      Да осигури съгласие от съсобственик/съсобственици на жилището, в което ще се сменя старото отоплителното оборудване с ново отоплително оборудване, в случай че кандидатът, който подава документите за кандидатстване, притежава по-малко от 51% от идеалните части на имота (това изискване се прилага, ако има такъв съсобственик/съсобственици). Съгласието се осигурява чрез подписване на декларация по образец от съсобственик/съсобственици, който/които заедно с кандидата притежава/т най-малко 51% от идеалните части на жилището.

3.      Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговския закон.

4.      Във Формуляра за кандидатстване кандидатът да е заявил желание за безвъзмездно получаване на точно определено допустимо ново отоплително оборудване от посочените видове отоплително оборудване в настоящата покана за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Не се допуска кандидатът да заяви за получаване друг вид отоплително оборудване и повече на брой отоплително оборудване, освен следните отоплителни устройства: един вид отоплително оборудване на пелети, един вид отоплително оборудване на природен газ и един вид климатик.

5.      Да е запознат и да декларира съгласие със съдържанието на проекта на договор с общината, който кандидатът следва да подпише впоследствие за доставката, монтажа и гаранционно обслужване на новите отоплителни уреди, в т. ч. съгласие за безвъзмездно предаване на старите отоплителните уреди на дърва и/или въглища на общината с цел тяхното последващо рециклиране. Към настоящата покана в Приложение №4 са публикувани четири типови договора – за доставка и монтаж на топловъздушна камина на пелети; за доставка и монтаж на камина с водна риза на пелети; за доставка и монтаж на отоплително оборудване на природен газ, за доставка и монтаж на климатик.

6.      Да е съгласен доброволно да предостави своите лични данни за използване за целите на кандидатстването във връзка с изискванията на законодателството за защита на личните данни. В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), считано от 25 май 2018 г. в такива случаи се подписва Уведомление за поверителност. Уведомление за поверителност се подписва и от съсобственик/ци на имота, в който се доставя новото отоплително оборудване, в случаите посочени в настоящата покана.

7.      Да не е използвал безвъзмездно финансиране от национални или общински програми, или програми на ЕС или други програми за закупуване или предоставяне на отоплителни уреди.

8.      Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред/и.

9.      Да е подал за участие в Проекта правилно попълнен Формуляр за кандидатстване (по образец) с приложени към него документи и декларации.

10.    Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ, да има технически достъп за доставка на природен газ от лицензирано газоразпределително дружество чрез централна газоразпределителна мрежа.

11.    Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ за жилища, които са извън пряк достъп до централна газоразпределителната мрежа, да има техническа възможност за доставка на природен газ за отопление от лицензирано дружество.

12.    Само за кандидати, на които имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път, трябва да има Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.

 

Документи за участие в основната фаза на проекта могат да бъдат намерени на следния линк: https://obshtinaruse.bg/integriran-proekt-balgarskite-obshtini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-atmosfernia-vazduh или да бъдат предоставени в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“№ 6.

Подбор за подходящият уред, който да бъде подменен за всяко домакинство, може да бъде направен чрез калкулатор на посочения линк: http://asp.moderal.org/lifeip/OnlineCalc2.aspx.

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч.  в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, ст. 2.

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта: тел. 082 586 267 и 082/586 271.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/