Пропускане до съдържанието на страницата

Асистентска подкрепа

В Община Русе се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:

  • самообслужване;
  • движение и придвижване;
  • промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • комуникация.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА АСИСТЕНТСКАТА ПОДКРЕПА

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

До приемането на ЗДБРБ за 2023 г. потребителите са освободени от задължението за заплащане на такса за ползване на социална услуга „ Асистентска подкрепа“

 

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Социален асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие.

С одобрените кандидати за социални асистенти се сключва трудов договор на пълен/непълен работен ден, съобразно определените на ползвателите часове за ползване на услугата.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Лицата, желаещи да ползват услугата могат да заявят своето желание и да попълнят необходимите документи, лично или чрез упълномощено лице в изнесените приемни за работа с граждани всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.

Изнесените приемни са разположени в четири от големите квартали на града и се намират на следните адреси:

Офис 1 - кв. Здравец, ул. Котовск 1, ет. 5

Офис 2 – ул. „Цар Асен” 26, бл. Съединение

Офис 3 – кв. Възраждане, ул. Скопие 7, бл. Скопие

Офис 4 – кв. Дружба, бившия Дом за медико-социални грижи за деца, ет. 3

Офис 5 – в сградата на Община Русе на ул. „Черно море“ № 2, ет. 4.

Информация може да бъде потърсена от гражданите и на следните телефони:

Офис 1 - 082/52 01 69, 0882/383 469

Офис 2 –  082/ 52 0398, 0882/380 179 

Офис 3- тел: 082/520 398, 0882/337 559

Офис 5- тел: 082/ 520 736, 0882 337 559, 082 881 682, както и чрез запитване изпратено на електронната поща: cpuods.ruse@gmail.com

 

 

 

Изисквани документи:

 


https://www.livechatalternative.com/