Пропускане до съдържанието на страницата

Асистентска подкрепа

В Община Русе се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

 

Нова социална услуга се създава в Община Русе 01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Русе за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Русе, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „социални асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Русе с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 384  потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 128 лица на длъжност „Социален асистент“.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От 04.01.2021 г. община Русе стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” и „социални работници”, които да администрират услугата.

Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация с  адрес: гр.Русе, ул.Черно море №2, стаи 13 и 14, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 9.00 часа до 17:00 часа.

 

Информация можете да получите и на телефони:

0882 337 559, 0882 380 179, 082 881 682

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Русе. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.
 

Изисквани документи:

 


https://www.livechatalternative.com/