Пропускане до съдържанието на страницата

Асистентска подкрепа

В Община Русе се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

 

Нова социална услуга се създава в Община Русе 01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Русе за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Русе, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „социални асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Русе с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 384  потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 128 лица на длъжност „Социален асистент“.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От 04.01.2021 г. община Русе стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” и „социални работници”, които да администрират услугата.

Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация с  адрес: гр.Русе, ул.Черно море №2, стаи 13 и 14, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 9.00 часа до 17:00 часа.

 

Информация можете да получите и на телефони:

082 506 732, 082 506  738

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Русе. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.
 

Изисквани документи:

 


https://www.livechatalternative.com/