Пропускане до съдържанието на страницата

Детска млечна кухня

                                         ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Директор: Цветелина Иванова

Телефон: 0882051842; 082/841394

E-mail: dmk_ruse@abv.bg

Адрес: жк „Здравец Север, ул. Никола Петков“ №2

Работно време директор: 7:30 – 16:00 ч.

Обедна почивка директор: 12:00 – 12:30 ч.

 

Приложение № 1 Заявление ДМК

Приложение № 2 Декларация лични данни ДМК

Приложение № 3 Декларация ДМК

 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 

 

Детска млечна кухня (ДМК), гр. Русе е общинска организационно обособена структура, в която се приготвя и предоставя храна за деца от 10 месеца до тригодишна възраст при спазване на изискванията, регламентирани в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването. Сградният фонд на ДМК – Русе включва административна част, кухненски блок и раздавателен пункт за потребители с обособени самостоятелни входове. През 2008 г. е извършен основен ремонт на материалната база и част от технологичното оборудване е подменено с ново, както и ежегодно продължава подмяната му в съответствие с въвежданите нови производствени технологии.

В кухненския блок са ситуирани необходимите помещения, гарантиращи последователността за осъществяване на технологичния процес. За целта е осигурен отделен вход за приемане на суровини и продукти, влагани за приготвянето на готовите храни. Обособени са необходимите подготвителни кътове за първична обработка на различните групи хранителни продукти, голяма и малка топла кухня, помещения за смилане и пасиране на варени зеленчуци/месо и помещение за разпределяне на готовите храни. За измиване и дезинфекция на кухненския инвентар, термофорните съдове и транспортния амбалаж са осигурени съответните помещения. Кухнята разполага с необходимите складови помещения за осигуряване разделно съхранение на отделните групи храни, включително и с хладилни съоръжения с достатъчен капацитет и различен режим на работа, обезпечаващи определени температурни параметри за съхранение. Обособен е изход за експедиция на готовата продукция.

При приготвянето на храните в ДМК – Русе се прилагат ръководства за добри производствени и хигиенни практики за храните и постоянни процедури, основаващи се на принципите на въведената система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). При внедряването на системата в обекта са спазени изискванията за прилагане на нормативните актове, установени с националното и европейското законодателство, касаещи безопасността на храните, предвидени в Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и правото на Европейския съюз в областта на храните.

Посредством разработена „Програма за контрол и мониторинг за безопасност на предлаганите храни“, която се актуализира всяка календарна година, се извършват лабораторни изпитвания на повърхности, които влизат в контакт с храните и на готовите храни по определени показатели, съгласно действащото законодателство. Анализите се извършват в лаборатории, които са акредитирани за целта и притежават сертификат за акредитация, съгласно сключен договор на Община Русе за комплексно обслужване и осъществяване на мониторинг за гарантиране безопасността на предлаганите храни.

Екипът на Детска млечна кухня се състои от 26 служители, притежаващи необходимата квалификация в съответствие с изискванията за заемане на длъжността.

На работещите ежегодно се провежда обучение на теми, свързани с безопасност и хигиена на храните по предварително изготвена програма, която е част от системата за управление на безопасността на приготвяните в ДМК – Русе храни.

Предлаганата от ДМК – Русе здравословна храна за малките деца съдейства не само за тяхното пълноценно хранене и здраве, но и допринася за изграждане на здравословен модел на хранене от най-ранна детска възраст.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХРАНИ

 

Храните са предназначени за деца, посещаващи девет детски ясли и три филиала към тях, четири яслени групи към детски градини, разположени на територията на община Русе и за 15 раздавателни пункта, предлагащи храна за неорганизиран контингент деца, отглеждани в домашна обстановка.

Кухнята работи на петдневна работна седмица. Предоставяните от ДМК – Русе храни отговарят на изискванията за качество и безопасност, по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм и осигуряват балансирано здравословно хранене, съобразно физиологичните норми за съответната възрастова група, при спазване изискванията на Наредба №2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. При технологичната обработка на храната се прилагат единствено определени методи за кулинарна и термична обработка на влаганите суровини и продукти, които са съобразени с конкретната възраст на децата. Разработената технологична документация на приготвяните храни допринася за провеждането на непрекъснато наблюдение на целия процес.

Приемането на суровините и продуктите, влагани при приготвянето на храните се извършва след проведен входящ контрол и се следи за правилното им съхранение. Провежда се ежедневен мониторинг на технологичния процес и изходящ контрол на готовата продукция.

Готовите храни се придружават с необходимите документи, доказващи тяхната безопасност съгласно действащото законодателство. Всяко получено меню се съпътства с декларация за качество, в която са вписани данни за партиден номер, асортимент, час на приготвяне, съответствието на органолептичните показатели, условията и сроковете на съхранение. За получените храни, предназначени за децата от яслените групи се изготвя информационен лист за състава на храната, а за децата от неорганизирания контингент – етикет за всеки асортимент.

Транспортирането на храната се извършва с определени за целта моторни превозни средства, регистрирани по реда на Закона за храните и при спазване на здравните и хигиенни изкисквания от експедитора.

 

МЕНЮТА И ЦЕНОРАЗПИС

 

Приготвянето и предлагането на храни в ДМК – Русе се извършва въз основа на предварително разработени седмични менюта, съобразно Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до тригодишна възраст. Менютата се обсъждат и изготвят от технолог, главен готвач и готвач, след което се утвърждават от директора на детската кухня.

На децата от неорганизирания контингент се предоставя тристепенно обедно меню за две възрастови групи: за деца от 10 месеца до една година и от една година до тригодишна възраст. Дневното меню за децата от детските ясли и яслени групи към детските градини, освен тристепенно обедно меню включва сутрешна закуска и две подкрепителни.

За всички деца с установени алергии към различни хранителни компоненти и доказана необходимост от определен хранителен режим се разработва индивидуално диетично меню. В менютата се вписва информация за състава на вложените суровини, при което са подчертани алергените, посочен е грамажът на всяко от ястията, включително общия енергиен прием.

За получаване на храна от Детска млечна кухня родителите заплащат стойността на избрани менюта по групи, утвърдени съгласно чл. 29„а“ от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Примерни менюта и ценоразпис:

 

 

 

МЕНЮ

ЦЕНА ЗА КУПОН

МЕНЮ

I-ва група за деца от 10 месеца до една годишна възраст

супа – 50 гр.

пюре – 100-150 гр.

десерт – 75-100 гр.

I-ва група

1,20 лв.

II-ра група за деца от една година до тригодишна възраст

супа – 50 гр.

ястие – 130-150 гр.

десерт – 50-150 гр.

II-ра група

1,40 лв.

Меню за деца със специфични диетични потребности

супа – 50 гр.

ястие – 130 гр.

десерт – 150 гр.

диетично меню

1,40 лв.

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 

 

Регистрацията от родителите за получаване на храна от ДМК – Русе се извършва съгласно чл.38 от Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, онлайн през уеб услугата „Виртуална кухня“ за електронна продажба на ваучери за потребителите на детска млечна кухня – Русе тук.

 

За да бъдат активирани профилите, следва родителите в срок от 5 работни дни да подадат писмено заявление по образец (Приложение №1) до директора на ДМК – Русе и следните документи:

  1. Бележка от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист с указания за хранителния режим на детето;
  2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
  3. Декларация по образец (Приложение №2) за даване на съгласие за обработване на лични данни с информация по чл. 13 от Общия регламент относно защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена от заявителя (родител/настойник).
  4. Декларация по образец (Приложение №3) за спазване на посочения срок и условия на съхранение на получените готови храни, попълнена от заявителя (родител/настойник).

Заявленията се приемат всеки работен ден в посоченото работното време на Централна Детска млечна кухня от директора на ДМК или упълномощено от него лице, както и през работното време на раздавателните пунктове към ДМК – Русе.

След навършване на тригодишна възраст на детето, информацията автоматично се заличава от регистрите и системата на ДМК – Русе.

Документацията се съхранява съгласно изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни.

 

 

РАЗДАВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХРАНА ОТ ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 

Получаването на готовите храни се извършва от посочения в заявлението раздавателен пункт въз основа на заверен купон за съответната група меню. Приготвянето на храните в ДМК – Русе се извършва на база подадени два дни предварително заявки.

Храната се предоставя на родителите в опаковки за еднократна употреба, съобразно изискванията за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

 

 

 

РАЗДАВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ КЪМ ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

Централна млечна кухня

гр. Русе, ул. „Никола Петков“ №2, тел. 082 84 13 94

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №20

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №47

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

гр. Русе, ул. „Пирот“ №24, бл. „Ростислав Блъсков“, ет. 1

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

гр. Русе, жк „Чародейка“, бл. 213

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 1, гр. Русе, ул. „Червен“ №5

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 4, гр. Русе, ул. „Муткурова“ №98

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 5, гр. Русе, алея „Ела“ №9

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 8, гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №68

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 9, гр. Русе, ул. „Ловеч“ №27

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 12, гр. Русе, ул. „Киев“ №10

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 15, гр. Русе, ул. „Околчица“ № 4

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

Детска ясла № 16, гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №2

от 11:30 ч. до 12:15 ч.

ДГ „Райна Княгиня“, гр. Мартен, ул. „България“ №69

от 11:30 ч. до 12:00 ч.

кв. Средна Кула, ул. Йордан Йовков

№12 (в сградата на кметството)

от 11:30 ч. до 12:00 ч

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Меню - детска млечна кухня (17.06 - 21.06.2024) - от 10 месеца до 1 година

Меню - детска млечна кухня (17.06 - 21.06.2024) - от 1 до 3 години

Меню - детска млечна кухня (17.06 - 21.06.2024) - диета меню

 

Меню - детска млечна кухня (24.06 - 28.06.2024) - от 10 месеца до 1 година

Меню - детска млечна кухня (24.06 - 28.06.2024) - от 1 до 3 години

Меню - детска млечна кухня (24.06 - 28.06.2024) - диета меню


https://www.livechatalternative.com/