Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Административно обслужване“

Дирекцията е със следните функции:

1. осъществява текущото поддържане на регистрите на населението и регистрите по гражданското състояние и осигурява съпътстващите услуги на гражданите, свързани с адресната регистрация и актовете по гражданското състояние;

2. осъществява общата организация по административното обслужване на физическите и юридическите лица и координацията със структурните звена от специализираната администрация относно предоставянето на услуги на гражданите;

3. осъществява деловодната дейност и кореспонденцията с гражданите и юридическите лица и  организира документооборота и съхраняването на документацията

4. осигурява достъпа до обществена информация на гражданите и институциите;

5. осигурява организационно- техническата подготовка на всички видове избори, преброяване и допитвания до населението

6. води електронен регистър на вписаните председатели/управители на сгради/ входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията на Община Русе.

 


https://www.livechatalternative.com/