Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Екология и транспорт“

Дирекцията има следните функции:

 

1. участва в изготвянето, актуализирането и отчитането на планове, програми и стратегии на общината;

2. участва в организацията и провеждането на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на общината по опазване на околната среда, организацията на движение и областта на транспорта;

3. разработва и съгласува предложения за оптимизиране на транспортната схема  за обществен транспорт в общината;

4. възлага, разработва и съгласува проекти за организация на движението в общината;

5. координира взаимодействието на общинската администрация с други държавни и териториални институции по проблеми, отнасящи се до благоустрояването, озеленяването, опазването на околната среда и транспорта;

6. изготвя ежегодно планове и програми за поддържане на зелените площи;

7. осъществява координация и контрол на фирмите, извършващи дейности по транспорта, строителство, сметосъбиране и сметоизвозване, снегопочистване, почистването и поддържането на териториите, предназначени за обществено ползване, експлоатацията на депа и инсталации,  както и контрол по изпълнението на сключените договори.

8. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционни фондове за отпускане на средства за опазване на околната среда, организацията на движение и областта на транспорта.

 


https://www.livechatalternative.com/