Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекцията е със следните функции:

 

1. формира финансовата политика на общината;

2. организира и направлява бюджетния процес;

3. подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково – материални ценности;

4. осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на общинския бюджет и предлага  решения за ефективно регулиране;

5. организира финансовата и счетоводната дейност на общината, в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти, указанията на Министъра на финансите, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ЗКПО;

6. организира отчитането на собствените приходи в общинския бюджет;

7.разработва дългосрочни прогнози и анализи за финансовото състояние на общината;

8. осъществява връзките и взаимодействието с републиканския бюджет и други финансови институции;

 


https://www.livechatalternative.com/