Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Хуманитарни дейности“

Дирекция „Хуманитарни дейности” с численост от 32 /тридесет и две/ щатни бройки, в йерархично отношение е на пряко подчинение на Заместник - кмета по хуманитарни дейности и е структурирана в следните звена:

 

1. Отдел „Култура”.

2. Отдел „Образование, спорт и младежки дейности”.

2.1. Звено МКБППМН (Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни)

3.  Отдел „Здравни дейности”.

4. Отдел „Социални дейности”;

(2) Дирекцията е със следните функции:

  1. ръководни, организационни, координационни и административно контролни функции в областта на културата, образованието, спорта, младежките, здравните и социални дейности на територията на Община Русе, в изпълнение на местната политика, националната стратегическа рамка и директивите на ЕС, съгласно законодателството на Република България в изброените сектори;

  2. разработва и предлага годишни общински програми и дългосрочни стратегии за развитие на културата, образованието, спорта, здравните, социалните и младежките дейности на територията на Община Русе в съответствие с местните, държавните политики и директиви на ЕС в изброените сектори;

3. планира капиталови средства за техническо и технологично осигуряване на дейностите в своите отдели и структурни звена.

  4.осъществява мониторинг на финансовата дисциплина и контролира ефективното и законосъобразно разходване на бюджетните средства в секторите, изброени в предходния член;

5. реализира своята дейност в условията на строга отчетност и контрол на материалните и финансови ресурси с делегираната й отговорност за тяхното управление;

  6. съдейства на гражданите на Община Русе при решаване на обществени и персонални въпроси от компетенцията на структурните звена в културата, образованието, спорта, здравните, социалните и младежките дейности и в съответствие със законодателството на Република България в тези сфери;

7. формира и реализира общинската политика в областта на здравни дейности, общественото здраве, общинското здравеопазване и социалните дейности;

8. разработва концепции, единни цели и формира ясни приоритети за развитие на програми за промотиране на общественото здраве и здравните дейности, интегрирани здравно-социални услуги и социалните услуги;

9. формира политики за оптимизиране на мрежата на общинското здравеопазване за по-добро качеството на здравните, интегрираните здравно-социални услуги  и социални услуги, достъпът им до тях;

10. осъществява сътрудничество и координация между общинските и държавни институции на местно ниво в сферата на здравната и социалната политика на територията на общината;

11. разработва политики за единодействие на общината, министерството на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика и министерството на финансите за ефективно взаимодействие между държавно делегирани дейности и отговорности на общината за развитие на местните здравни, интегрирани здравно-социални услуги  и социални институти;

12. работи в сътрудничество с наши и международни институции за развитие на транснационални дейности в областта на общественото здравеопазване, здравните и социалните дейности;

13. разработва активни политики за широко популяризиране на общинската дейност в сферата на здравните и социални програми и провежда  национални и местни инициативи;

14. разработва и реализира проекти по оперативни програми в областта на здравните и социалните дейности;

15. работи в пряка и/или индиректна връзка с всички дирекции и административни звена в Община Русе като развива екипния принцип и междусекторното сътрудничество; 

  16. работи във взаимодействие с Общинския съвет, Областната администрация и регионалните структури на МТСП, АСП, ДБТ, ДАЗД, РЗИ, МК, МОМН, МФВС, ДАМС и неправителствения сектор.

 


https://www.livechatalternative.com/