Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“

Дирекцията има следните функции:

 

1. съдейства за реализацията на общинската политика в сферата на устройственото планиране, градоустройството и строителството;

2. съгласува проекти /идейни, технически и работни/, свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията;

3. разглежда и съгласува устройствени схеми и планове към общите и подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията;

4. разглежда , съгласува и одобрява инвестиционни проекти, както и разрешава строителството на обекти обхващащи разпоредбите на Глава ІV от ЗУТ, раздели от І до ІХ включително;

6. провежда и контролира действията по устройство на територията - прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, както и цялостната общинска дейност, свързана с устройството на територията;

7. внася за одобряване в Общинския съвет  устройствени планове;

8. организира и подпомага работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията и осигурява участието в заседанията му на представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, извън общинската администрация;

9. издава разрешения и предписания за проектиране на общи и подробни устройствени планове;

10. организира и поддържа регистър на всички актове за разрешаване изработването на подробни устройствени планове и измененията им ( чл.5, ал.5 от ЗУТ);

11. осъществява процедури по разглеждане и изменение на действащи и създаване на нови устройствени планове;

12. разглежда и съгласува идейни, технически и работни проекти;

13. разглежда планове за регулация и изменения на планове за регулации в урегулирани територии на общината;

14. извършва технически проучвания и проверки по искания и сигнали на граждани;

15. организира и поддържа архив на издадените строителни книжа;

16. организира и поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им (чл.5, ал.5 от ЗУТ);

17. осигурява административно – техническото обслужване на гражданите и юридическите лица, като същевременно осъществява методическо ръководство на Центъра за административни услуги и информация;

18. заверява преписи от документи и копия на планове и документацията към тях;

19. подготвя и издава  визи за проектиране;

20. подготовя и издава  разрешения за строеж;

21. организира и поддържа регистър на разрешения за строеж;

22. подготовя и издава  удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти IV-та и  V-та категория;

23. организира и поддържа регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация

24. издава на удостоверения по ЗУТ;

25. определя на прилежаща площ на сгради в режим на етажна собственост по ред, определен с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

26.организира и поддържа архив на издадените технически паспорти на строежите;

 

 


https://www.livechatalternative.com/