Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Управление на собствеността“

Дирекцията има следните функции:

 

1. придобиване, управление, наемане и разпореждане с общинската собственост, регламентирана ЗОС, ЗСПЗЗ, ЗУТ, наредби на Общински съвет Русе, други закони и подзаконови нормативни актове.;

2. отговаря за разработването и реализацията на стратегии, програми и проекти в сферата на управлението и наемането на общинската собственост;

3. подготовката и провеждането на търгове и конкурси, свързани с разпореждането и наемането  с общинска собственост ;

4. консултира потребителите на стоки и услуги по въпроси, свързани с тяхната защита;

5. предоставя на Комисията по търговия и защита на потребителите информация за стоки, носещи риск за здравето и безопасността им.

 


https://www.livechatalternative.com/