Пропускане до съдържанието на страницата

Документи за кандидатстване по програма "Спорт"

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване по програма Спорт Там приложението си остава по същия начин

Приложение 2 - Заявление за финансово подпомагане на русенските спортни клубове. (Може да се използва като заглавна страница на заявлението за кандидатсване по програма Спорт)

Приложение 3 - Декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Русе и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 14 от тази Наредба

Приложение 6 - Копие от списък на картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт, който са преминали през задължителните медицински прегледи.

Приложение 7 - Списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите съгласно Наредба №2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Приложение Финансов отчет – Таблица за изготвяне на финансов отчет

Декларация 1 - Декларация, че клубът не професионален и няма професионални състезатели.

Декларация 2 - Съгласие за водене на аналитична счетоводна отчетност и разграничаване на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с подпомагането по Програма СПОРТ от Община Русе. (Попълва се от САМО от клубове, които са декларирали стопанска дейност)

Декларация 3 - Декларация за съгласие за прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай че клубът се явява публичноправна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП

Декларация 4 - Декларация от клуба, че ще разходва финансирането по прозрачни и конкурентни правила, ако не представлява публичноправна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП

Декларация за минимални и държавни помощи(Попълва се от САМО от клубове, които са декларирали стопанска дейност)


https://www.livechatalternative.com/