Пропускане до съдържанието на страницата

Домашен социален патронаж

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

КЪМ ОБЩИНА РУСЕ

 

Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която включва:

  • Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите;
  • Съдействие от социалните работници при подготовка на документи за ТЕЛК, настаняване в специализирани социални заведения, подаване на документи в Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на енергийни и други социални помощи, както и на инвалидни помощни средства.

Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.

Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните и лицата от горепосочените групи в тежко социално положение.

Размерът на таксите, които заплащат потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж” е разписан в Наредба № 16 на Общински съвет - Русе за определянето и амнистирането на местните данъци и такси на територията на Община Русе от ЗМСМА, Решение № 66/13.02.2008 г. на Общински съвет Русе, те са както следва:

  • За потребители с месечен доход до 150 лв. таксата е в размер на 50% от личния доход, но не повече от реалната издръжка.
  • За потребители с месечен доход от 150 лв. до 250 лв. таксата е в размер 2,50 лв. за храноден, но не повече от реалната издръжка.
  • За потребители с месечен доход над 250 лв. таксата е в размер на стойността на реалната издръжка.
  • Ветераните от войните на основание чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните заплащат 30% от личната пенсия, но не повече от 75 лв. /и не повече от реалната издръжка/.

 

Реалната издръжка на един потребител включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.

Необходимите документи, които потребителят подава за предоставяне на услугата са:

1. Заявление-декларация за ползване на социална услуга в общността - по образец;

2. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за ползване на социалната услуга „Домашен социален патронаж” - по образец;

3. Документ за самоличност - за справка;

4. Експертно решение от ТЕЛК – копие, ако е приложимо;

5. Книжка, удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните – копие, ако е приложимо.

6. Съгласие за обработване на лични данни за целите на ползването на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ - по образец.

 

КОМПЛЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (молба, декларация, медицинско удостоверение, декларация за доброволно предоставяне на лични данни)

КОНТАКТИ


https://www.livechatalternative.com/