Домашен социален патронаж

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

КЪМ ОБЩИНА РУСЕ

    

Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която включва:

·      Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите;

·      Посещение на санитари по предварително изготвен график, с цел поддържане хигиената в жилището на потребителя, съдействие за покупки на стоки от първа необходимост и лекарства, заплащане за тяхна сметка на текущите разходи за ел.енергия, вода, топлоенергия, телефон и др.;

·      Съдействие от социалните работници при подготовка на документи за ТЕЛК, настаняване в специализирани социални заведения, подаване на документи в Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на енергийни и други социални помощи, както и на инвалидни помощни средства.

2. Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.

Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните и лицата от горепосочените групи в тежко социално положение.

Размерът на таксите, които заплащат потребителите  на социалната услуга „Домашен социален патронаж” е разписан в Наредба № 16 на Общински съвет - Русе за определянето и амнистирането на местните данъци и такси  на територията на Община Русе от ЗМСМА, Решение № 66 / 13.02.2008 г. на Общински съвет Русе, те са както следва:

·        За потребители с месечен доход до 150лв. таксата е в размер  на 50 % от личния доход, но не повече от реалната издръжка.

·        За потребители с месечен доход от 150лв. до 250лв. таксата е в размер 2,50лв. за храноден,  но не повече от реалната издръжка.

·        За потребители с месечен доход над 250лв. таксата е в размер  на стойността на реалната издръжка.

·        Ветераните от войните на основание  чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните заплащат 30% от личната пенсия, но не повече от 75 лв., //и не повече от реалната издръжка/.

Реалната издръжка на един потребител  включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.

 

 Необходимите документи, които потребителят подава за предоставяне на услугата са:

1. Молба за ползване на социална услуга в общността - по образец;

2. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние - по образец;

3. Медицинска характеристика от общо практикуващ лекар за ползване на социалната  услуга „Домашен социален патронаж” - по образец;

4. Документ за самоличност /за справка/;

5. Копие от  актуално решение на ТЕЛК, ако притежава такова;

6. Копие от книжка удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните, ако притежава такава.

 

КОМПЛЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (молба, декларация, медицинско удостоверение)

ДЕКЛАРАЦИЯ - съгласие за обработване на лични данни

КОНТАКТИ


https://www.livechatalternative.com/