Пропускане до съдържанието на страницата

Достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2023 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2022 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2021 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2020 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2019 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2018 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2017 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2016 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2015 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2014 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2013 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация в Община Русе през 2012 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация в Община Русе през 2011 година

 

Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.

Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.

Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се дипозира в центъра за административни услуги и информация – сектор “Деловодство” /пл. Свобода 6/ или заявление постъпило по електронен път в web – страницата на Община РУСЕ.

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 

Попълнете заявление за достъп до информация on-line

Подробна информация за вашите права

По закона за достъп до обществена информация

Може да получите в центъра за административни услуги и информация 
/пл. Свобода 6/ - тел. 506 614 или

От фондация “Програма достъп до информация”

Адрес: София 1000, ул. Раковски 120

Тел/факс: 02/988 50 62, 986 77 09

Ел. поща: office@aip-bg.org

Интернет страница: www.aip-bg.org

 

Банкова сметка за заплащане на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.
Инвестбанк АД – Русе
Сметка № BG96IORT73798400080000
Вид плащане 447000
Банков код IORTBGSF
Основание – достъп до обществена информация 

 

Устройствен Правилник на Община Русе


 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация!

Служебна тайна

Заповед изменение СФУК

Повторно използване на информацията

Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване

Разходи за предоставяне на обществена информация

ВП-Организация на административното обслужване

Закон за достъп до обществената информация

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Инструкция за документационната и деловодната дейност

 

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 Т. 2 ОТ ЗДОИ

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗДОИ НА ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


https://www.livechatalternative.com/