Пропускане до съдържанието на страницата

Достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2022 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2021 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2020 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2019 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2018 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2017 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2016 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2015 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2014 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъп до обществена информация в Община Русе през 2013 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация в Община Русе през 2012 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за достъпа до обществена информация в Община Русе през 2011 година

 

Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.

Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.

Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се дипозира в центъра за административни услуги и информация – сектор “Деловодство” /пл. Свобода 6/ или заявление постъпило по електронен път в web – страницата на Община РУСЕ.

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 

Попълнете заявление за достъп до информация on-line

Подробна информация за вашите права

По закона за достъп до обществена информация

Може да получите в центъра за административни услуги и информация 
/пл. Свобода 6/ - тел. 506 614 или

От фондация “Програма достъп до информация”

Адрес: София 1000, ул. Раковски 120

Тел/факс: 02/988 50 62, 986 77 09

Ел. поща: office@aip-bg.org

Интернет страница: www.aip-bg.org

 

Банкова сметка за заплащане на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.
Инвестбанк АД – Русе
Сметка № BG96IORT73798400080000
Вид плащане 447000
Банков код IORTBGSF
Основание – достъп до обществена информация 

 

Устройствен Правилник на Община Русе


 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация!

Разходи за предоставяне на обществена информация

ВП-Организация на административното обслужване

Закон за достъп до обществената информация

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Инструкция за документационната и деловодната дейност

 

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 Т. 2 ОТ ЗДОИ

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗДОИ НА ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


https://www.livechatalternative.com/