Пропускане до съдържанието на страницата

Етажна собственост

Регистрация на етажна собственост

Община Русе, отдел „Управление на етажната собственост” информира гражданите, живеещи в сгради в режим на етажна собственост /в т.ч. и новопостроени/, които не са подали информация за органите на управление, следва да предприемат действия за регистрирането им в Община Русе, като подадат ЗАЯВЛЕНИЕ и копие на протокол за избор на органи на управление, заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.

При промени в органите на управление и/или изтекъл мандат, управителите/председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост са длъжни да подадат в едномесечен срок от избирането им УВЕДОМЛЕНИЕ и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.

Кметът на Община Русе благодари на всички Председатели на управителни съвети/Управители на сгради/входове в режим на етажна собственост, които  спазват законовите норми.

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-Общо събрание

2. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 46 б


Нормативни документи:

1. ЗАКОН за управление на етажната собственост
2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
3. ЗАКОН за собствеността - извадки

 

Примерни образци на документи:

1. ЖАЛБА до Управителя за нарушения по чл.6 от ЗУЕС
2. ИСКАНЕ до Управителя от 20% ид.части по чл.12,ал.2 и ал. 3
3. ИСКАНЕ до Управителя от собственик по чл.12,ал.5
4. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за нарушение от Управител
5. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за установяване на нарушение
6. ПОКАНА за изпълнение на решение на ОС по чл.38 от ЗУЕС
8. ЗАЯВЛЕНИЕ за установяване на нарушение по чл.57
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.6 от ЗУЕС
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.7 от ЗУЕС
12. ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК вътрешен ред

13. ПРИМЕРЕН ПРОТОКОЛ за общо събрание на собствениците


Документи, подавани в общината за Сдружение:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от сдружение
2. ПРОТОКОЛ - учредително събрание  за Сдружение
3. СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Сдружение на собствениците
4. УВЕДОМЛЕНИЕ от Сдружение за промяна в обстоятелствата

 

 


 

Необходими документи за учредяване на сдружение с цел кандидатстване за получаване на финансова помощ по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийна обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" по инвестиция "Енергийна ефективност в сграден фонд" на Националния план възстановяване и утойчивост /актуализирани към 23.12.2022 г./

1. Приложение 1 Покана за свикване на ОС/учредяване на СС

2. Приложение 2 Протокол от залепване на поканата/учредяване на СС

3. Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС

4. Приложение 4 Споразумение за създаване на СС

5. Приложение 5 Справка за ССО

6. Приложение 6 Покана за свикване на ОС на СС

7. Приложение 7 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

8. Приложение 8 Протокол от ОС на СС

9. Приложение 9 Декларация - нечлен на СС

10. Приложение 10 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

11. Приложение 11 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

12. Приложение 12 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)


Публичен регистър на сдруженията в Община Русе /актуален към 18.03.2024 г./

 


Връзка с нас

ОБЩИНА РУСЕ
ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ” 
пл. „Свобода” № 6, етаж 6, стая 606;
телефони: 082 506 831; 082 506 830;
e-mail: a.gospodinov@ruse-bg.eu
Последна актуализация – 09.09.2020 г.


https://www.livechatalternative.com/