Пропускане до съдържанието на страницата

Етажна собственост

Регистрация на етажна собственост

Община Русе, отдел „Управление на етажната собственост” информира гражданите, живеещи в сгради в режим на етажна собственост /в т.ч. и новопостроени/, които не са подали информация за органите на управление, следва да предприемат действия за регистрирането им в Община Русе, като подадат ЗАЯВЛЕНИЕ и копие на протокол за избор на органи на управление, заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.

При промени в органите на управление и/или изтекъл мандат, управителите/председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост са длъжни да подадат в едномесечен срок от избирането им УВЕДОМЛЕНИЕ и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.

Кметът на Община Русе благодари на всички Председатели на управителни съвети/Управители на сгради/входове в режим на етажна собственост, които  спазват законовите норми.

ЗАЯВЛЕНИЕ-Общо събрание

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 46 б


Нормативни документи:

1. ЗАКОН за управление на етажната собственост
2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
3. ЗАКОН за собствеността - извадки


Документи, подавани в общината за Сдружение:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от сдружение
2. ПРОТОКОЛ - учредително събрание  за Сдружение
3. СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Сдружение на собствениците
4. УВЕДОМЛЕНИЕ от Сдружение за промяна в обстоятелствата

 


 

Публичен регистър на сдруженията в Община Русе /актуален към 21.07.2022 г./

 


 

Документи, подавани в общината за сдружения по Националната програма за ЕЕ /актуализирани към 19.10.2015 г./
1. ПОКАНА за свикване на ОС учредване на СС от 19.10.2015
2. ПРОТОКОЛ от залепване на поканата учредване на СС от 19.10.2015
3. ПРОТОКОЛ от ОС за учредяване на СС от 19.10.2015
4. СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на СС актуализирано 99.10.2015
5. ЗАЯВЛЕНИЕ от сдружение от 19.10.2015

 


 

Примерни образци на документи:

1. ЖАЛБА до Управителя за нарушения по чл.6 от ЗУЕС
2. ИСКАНЕ до Управителя от 20% ид.части по чл.12,ал.2 и ал. 3
3. ИСКАНЕ до Управителя от собственик по чл.12,ал.5
4. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за нарушение от Управител
5. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за установяване на нарушение
6. ПОКАНА за изпълнение на решение на ОС по чл.38 от ЗУЕС
8. ЗАЯВЛЕНИЕ за установяване на нарушение по чл.57
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.6 от ЗУЕС
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.7 от ЗУЕС
12. ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК вътрешен ред


13. ПРИМЕРЕН ПРОТОКОЛ за общо събрание на собствениците
 


Връзка с нас

ОБЩИНА РУСЕ
ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ” 
пл. „Свобода” № 6, етаж 6, стая 606;
телефони: 082 506 831; 082 506 830;
e-mail: a.gospodinov@ruse-bg.eu
Последна актуализация – 09.09.2020 г.


https://www.livechatalternative.com/