Информация по чл. 19, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

Информация по чл. 19, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

В резултат на жизнената дейност на хората, от промишлеността и при строителството и разрушаването на сгради, се образуват отпадъци.  При неправилното управление на тези отпадъци съществува риск за околната среда и човешкото здраве. За ограничаване в максимална степен на този риск се извършват различни форми на третиране на отпадъците, в това число обезвреждане. Основен метод за обезвреждане на отпадъците в Република България е депонирането.

„Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от които притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други

За нуждите на населението на територията на гр. Русе са предоставени 4 328 бр. съдове за битови отпадъци, от които 1 700 бр. тип „бобър“, 2 580 броя пластмасови кофи и 48 бр. тип „бургаски“ контейнери. Осигурени са и 550 бр. кошчета за дребни битови отпадъци.

За населените места на територията на общината са предоставени 10 475 броя съдове, от които контейнерите тип „бобър“ са 898 броя, а 9 577 броя са пластмасовите кофи.

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им

На територията на Община Русе има изградена система за организирано сметосъбиране.

Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на Община Русе се определят районите на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.

Линк към Заповедта на Кмета за 2019 г.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

Обществената хигиена на територията на гр. Русе се извършва съгласно сключени договори за дейностите по поддържане чистотата на улици, тротоарни и озеленени площи, междублокови пространства и др. територии за обществено ползване. Почистването на уличните платна и площадите се извършва ежедневно по предварително зададен график. Неколкократно през годината се извършва миене на улиците, тротоарите и площадите. Контрол по дейностите се осъществява от инспектори по чистотата към отдел „Екология“ при Община Русе.

Поддържането на зелените площи (косене, зацветяване, кастрене на клони и др.), междублоковите пространства и парковете също се осъществява от дружество, с което Община Русе има сключен договор.           

Изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци

Регионално депо - Русе

На територията на Община Русе е изградено „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, което обслужва населението на общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

Регионално депо – Русе е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 26 дка са отредени за клетките за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, УПИ-І до УПИ – ХХІ, кв. ”Източна промишлена зона ІІ-б етап” по плана на гр. Русе, с административен адрес: местност „Слатина” №52 (Под ормана), гр. Русе, община Русе.

На територията на депото са изградени:

 - 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;

- 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и

 - 2 броя клетки за опасни отпадъци

На площадката на депото е предвидено да се изградят още 2 броя клетки за неопасни отпадъци, както и клетки за опасни отпадъци (на отреден терен с площ 26 дка).

Депото е въведено в експлоатация със Заповед №РД01/4001/22.12.2005 год. на Кмета на Община Русе считано от дата 01.01.2006 год. То е изградено с финансиране по програма ИСПА - проект ИСПА мярка №2000/BG/16/Р/РЕ/002 „Изграждане на шест(пет) регионални депа за твърди битови отпадъци – Монтана, Русе, Перник, Силистра, Севлиево и Созопол”.

За “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” е издадено Комплексно разрешително № 181-Н1/2010.

С Решение №1 по Протокол №2/15.12.2010 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе е утвърдена единна цена за обезвреждане на тон депониран отпадък на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, както следва:

1.      Цена за обезвреждане на 1 тон отпадъци, които нямат опасни свойства (битови и производствени) в клетки за неопасни отпадъци (операция D5)-  11,28 лв./т. с ДДС;

2.      Цена за обезвреждане на 1 тон строителни отпадъци (в клетки за инертни отпадъци) – 0,76 лв./тон с ДДС;

3.      Цена за операция по оползотворяване, обозначена с код R13(съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е операция по оползотворяване)– 6,78 лв./тон;

Като допълнение към горенаписаното, за всеки тон отпадък, постъпил на Регионално депо-Русе се дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците, в размер както следва:

-          по чл.60 на ЗУО – 3,50 лв./тон;

-          по  чл.64 на ЗУО – 57 лв./тон (за 2019 г.).

 

Съществуващо старо депо за битови отпадъци

Съществуващото старо депо за битови отпадъци на Община Русе отстои на около 2,5 км източно от град Русе.

Депонирането на отпадъците е започнало през 1976 год. и е продължило до 01.01.2006 г., когато експлоатацията му е преустановена със Заповед №РД 01/4046 от 27.12.2005 г. на Кмета на Община Русе.

На депото са депонирани основно битови, строителни и производствени неопасни отпадъци. В началото на 80-те години на миналия век са депонирани опасни отпадъци (гудрон), поради което депото се класифицира като депо с много висок рисков потенциал.

Съществуващото старо депо за битови отпадъци в местност „Под Ормана” подлежи на рекултивация съгласно чл. 11 от Закона за опазване на земеделските земи.

Община Русе подписа на 07.10.2014 г. договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране реализацията на проект „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“, като дейностите по проекта започнаха на 26.11.2014 г. Стойността на финансовата помощ в размер на 22 411 594,40 лв. е за извършване на строително-монтажните и рекултивационни дейности от избрания по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител – ДЗЗД „Обединение Еко Емстрой“. Строителният надзор на стойност  547 200 лв., финансиран от  общинския бюджет, ще се осъществява от ДЗЗД „Консултанти депо – Русе“ по силата на сключен с Община Русе договор.

Съществуващото депо за битови отпадъци е класифицирано като депо с много висок рисков потенциал. Съгласно изготвения инвестиционен технически проект дейностите по закриване на депото ще включват: укрепване на скатовете, третиране на гудроновите замърсявания, изграждане на газоотвеждаща система, полагане на минерален запечатващ пласт, изграждане на дренажна система за управление на повърхностните води, изграждане на рекултивиращ пласт и биологична рекултивация.

Селски сметища в с. Басарбово, с. Сандрово и кв. “Средна кула” на гр. Русе

Закриването на трите сметища е финансирано по проект EuropeAid120520/D/SV/BGпо ИСПА мярка „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейностите по закриване на 14 общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”. Бенефициент по ИСПА мярката е Министерството на околната среда и водите, а крайни бенефициентни са общините, на чиято територия са разположени 14-те сметища.

Сметищата в селата Басарбово и Сандрово са изгребани, транспортирани и предепонирани на площадката на сметището в кв. „Средна кула”. През месец октомври 2013 г. по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушении терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт е приета техническата рекултивация на сметищата в с. Сандрово и с. Басарбово.

Сметището в м-ст „Арнаут дере”, кв. „Средна кула”е рекултивирано последством купулно запечатване и е закрито с Решение №134/22.01.2015 г. на РИОСВ-Русе.

Разделно събиране на масово разпространени отпадъци  

„Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

Отпадъци от опаковки

Община Русе има сключен договор с „Екопак България“ АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп), за организиране и прилагане на система за разделно събиране на ООп на територията на град Русе.

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки е представена от три контейнерен тип: сини контейнери за събиране на отпадъци от хартия и картон, жълти за пластмаса и метал и зелени за стъкло. Това е най-широко разпространеният и доказал своята ефективност модел в Европа. Съгласно чл. 24, т. 1, буква „в“ от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки един комплект съдове трябва да осигури покритие на минимум 800 жители по постоянен адрес на територията на гр. Русе, с минимален обем на разположените съдове от 696 936 л. Приема се, че един комплект контейнери ще обслужва 604 жители в гр. Русе по постоянен адрес, т.е. общият обем на разположените контейнери е 909 714 литра.

Графикът за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е:

·      Сини  контейнери – 6 (шест) пъти месечно за периода октомври-април и 7 (седем) пъти месечно за периода май-септември;

·      Жълти контейнери – 6 (шест) пъти месечно за периода октомври-април и 7 (седем) пъти месечно за периода май-септември;

·      Зелени контейнери – 1 (един) път на два месеца при запълване минимум на половината от контейнерите над 70% от обема им.

            На интернет страницата на „Екопак България” АД http://www.ecopack.bg/bg/Ruse/91/map/ е публикуван списък на адресите на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, разположени на територията на гр. Русе.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Русе има сключен договор с „Елтехресурс” АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), за организиране на дейностите по разделно събиране, сортиране, транспортиране, предаване за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на образуваното на територията на Община Русе ИУЕЕО.

Излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване се събира на всяко четвърто число от месеца от мобилни екипи на „Сплавкомерс” АД въз основа на предварително подадени заявки на телефони: 0887/ 77 19 73, 0 800 14 100 или на e-mail: order@makmetal.eu.

Изпълнението на заявките е безплатно!

Негодни за употреба батерии и акумулатори

Община Русе има сключен договор с„Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на община Русе.

Местоположение на местата за събиране на НУБА на територията на община Русе

Община Русе има сключен договор с „Лубрика-екологични дейности” ЕООД – организация по оползотворяване на отработени масла (ОМ), за организиране на дейностите по събиране, временно съхраняване и предаване за последващо оползотворяване на отработени масла, образувани на територията на община Русе.Отработени масла и нефтопродукти

Отработените масла се събират от автосервизи, лица, извършващи дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отработени масла.

Фирма по договор

Адрес

1

„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД

гр. Русе 1500, бул. „Липник” № 8

2

„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД

гр. Русе 7020, кв. Дружба, бул. „Христо Ботев” № 38

3

„ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД

гр. Русе, кв. "Дружба"; ул."Христо Ботев" 38

4

 "К енд К Електроникс" ЕАД (Техномаркет)

гр.Русе, бул."Липник"113A

5

„Пасат електроникс” ООД

гр. Русе, ул. „Съединение”13

6

" Роберт Бош" ЕООД

гр. Русе, бул."Христо Ботев" № 1 до бензиностанция Петрол, НОЙ ЕНД КО ЕООД

7

"Ауто Плюс България" ООД

гр. Русе, пл. "Оборище", бл. "Бозвели"

8

"Ауто Плюс България" ООД

гр. Русе, ул. "Потсдам" № 2

9

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, бул."Липник" № 113Б

10

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, ул."Неофит Бозвели" № 18

11

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, Ал Март, ул. "Солун" № 12

12

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, жк."Дружба" 3, ул."Даме груев" № 3А

13

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, Дунав Плаза, Пл."Свобода" № 7

14

„ЗОРА – М.М.С.” ООД

гр.Русе, пл. „Свобода” №7, до х-л Дунав

15

"Алпина" ЕООД

гр. Русе, бул. "Гоце Делчев" № 39

16

Office 1 Superstore

гр. Русе, ул."Константин Иречек" № 5                              

17

Office 1 Superstore

гр. Русе, ул."Борисова" №122                        

18

Office 1 Superstore

гр. Русе, ул."Янтра", бл. ДАВ-3, магазин 9

19

"Лагардер Сървис България" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 8

20

"Лагардер Сървис България" ЕООД

гр. Русе, бул. "Христо Ботев" №38

21

"Лагардер Сървис България" ЕООД

гр. Русе, ул. "Независимост" № 3, Мега МОЛ Русе

22

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, ул. "Антим" № 1

23

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул. "3-ти март" изход София

24

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул. "3-ти март" вход от София

25

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул  "Липник" №128 (до КАТ)

26

"ПЕТРОЛ" АД

РУСЕ  в  района на  Дунав мост

27

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул. "ХристоБотев", път Русе - Варна  изход

28

"ПЕТРОЛ" АД

РУСЕ МИНИ  - ДУНАВ РУСЕ ул.  Околчица 19 (стадион Дунав)

29

"ПЕТРОЛ" АД

РУСЕ - бул. Христо Ботев на гл.път  Русе - Варна, вход

30

"ЕКО България" ЕАД

гр. Русе, бул. "Хр.Ботев" № 40

31

"ЕКО България" ЕАД

гр.Русе, бул. "България" № 206

32

"ЕКО България" ЕАД

гр. Русе, бул. "Липник" № 3

33

"Специализирани бизнес системи" АД

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 77

34

"АТП ЕКЗОДУС" ООД

гр. Русе, бул. "България" № 286

35

"Лукойл България" ЕООД

ПСБ "Русе", бул."Тутракан" № 100

36

"Инвест стил" ЕООД

гр. Русе, ул. "Адмирал Рождественски" № 48-Б

37

„Старт Трейдинг” ЕООД

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 41

38

"Картекс П"АД(Карпет Макс)

гр. Русе, ул. "Проф. Д. Баларев" № 5

39

"Тех-ко" ООД

гр. Русе, бул. "Скобелев" № 36

40

ЕТ"Николай Колев"

гр. Русе, ул. "Плиска" № 19

41

ЕТ"Маргарита Димитрова"

гр. Русе, ул. "Тулча" № 5, покрит пазар - м-н за козметика

42

"ММ 2005 ЕООД"

гр. Русе, ул. "Плиска" № 55, бл. Червен - м-н за ел.м-ли

43

ЕТ"Ангел Събев и синове"

гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" № 29, срещу х-л Рига

44

ЕТ"Циклон - Асен Александров"

гр. Русе, ул. "Юндола" № 6, бл. 11, вх. В

45

 "Мидия"

гр. Русе, ул. "Петрохан" № 71, м-н за хр. стоки "Мидия"

46

ЕТ"М. Eфтеновa"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 85А

47

"Вилиа" ООД

гр. Русе, ул. "Шипка" № 62 - м-н за пром.стоки

48

"Алба Марк" ЕООД

гр. Русе, ул. "Борисова" № 120- м-н за 1 лев

49

ЕТ"Динка Николова"

гр. Русе, ул. "Мария Луиза" № 24, м-н Универсал

50

ЕТ"Павлина Николова- Поли"

гр. Русе, кв. "Чародейка", бл. 315

51

"Йосифов и синове" ООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 79,- стр.м-ли

52

"ОТО 333"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 35

53

"Маврик"

гр. Русе, ул. "Драгоман" № 10

54

Итко Банчев

гр. Русе, ул. "Борисова" № 52

55

"Радоеви" ООД

гр. Русе, ул. "Давид" № 16

56

"Дъга Русе"

гр. Русе, ул. "П. Хитов" № 23

57

"Хрулев Комерс"

гр. Русе, ул. "Н. Здравков"

58

"Калчев 57"

гр. Русе, Бул. Кракра

59

"Тимекс"

гр. Русе, ул. "Цариград" № 37

60

ЕТ"Кр. Минчев -Адвик"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 94

61

"Бр. Сапунджиеви"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 120

62

"ЕМС Груп"

гр. Русе, бул. "Трети март" № 46

63

"Витор"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 111

64

Теодор Христов

гр. Русе, ул. "Петър Берон" № 15

65

"Мишел и КО"

гр. Русе, ул. "Мария Луиза" № 31

66

ET"Дани М"

гр. Русе, ул. "Муткурова" № 42, срещу м-н на ЦБА- парфюмерия

67

"Далисимо" ООД

гр. Русе, ул. "Александровска" № 89

68

ЕТ"Марийка Христова"

гр. Русе, ул. "Александровска" № 89

69

ЕТ"Теди - Теодора Ганчева"

гр. Русе, кв. "Здравец изток", Супер 10, до пилета грил

70

ЕТ"Росен Христов - Т3"

гр. Русе, кв. "Родина", ул. "Чипровци" № 12, м-н за хр.стоки

71

"Вигор" ЕООД

гр. Русе, бул. "България" № 136

72

"Марив 74" ЕТ

гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" № 48

73

"Емилия Людмилова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Тулча", щанд в покрит базар

74

"Ники-Ралица Стоилова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Плиска" № 52, бл. ДАВ 2, магазин 7 за хр. стоки

75

ЕТ"Мерикан"

гр. Русе, ул. "Солун" № 26, м-н Чарли

76

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 79

77

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, ул. "Борисова" № 80

78

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, кв. "Дружба" № 3, до бл.2

79

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, кв. "Възраждане", ул. "Янтра" № 2

80

"Милко Миланов" ЕТ

гр. Русе, ул. "Стоян Заимов" № 9

81

"Технодом - Здравец" ООД

гр.Русе, бул. "Липник" № 62

82

"КИС - Т" ЕООД

гр. Русе, ул. "Захари Стоянов"№ 8, м-н хр.стоки

83

"Унихром" ЕООД

гр. Русе, бул. "Стефан Стамболов" № 73

84

"Евг. Атанасов - СНАП"

гр. Мартен, ул. "Христо Смирненски" № 9

85

"Мърфи 13" ЕООД

гр.Русе, ул. "Тодор Каблешков" № 2

86

ЕТ"Елив- И. Генчовски"

гр.Русе, ул. "Плиска"№ 91, бл."Клокотница" № 1

87

"Мултижокер" ООД

гр.Русе, бул. "Цар Освободител" № 12

88

"Елан - Русе-Миланов и сие" СД

гр.Русе, ул. "Алея Акация" № 5, м-н за хранителни стоки "АРО"

89

"Любка Димова" ЕТ

гр.Русе, ул. "Цар Шишман"

90

"Франс"

"В. Планина"1, м-н на кооп. Пазар

91

"Любомир Тодоров - Анелс"

гр.Русе, бул. "Цар Освободител" № 113 А, м-н 1-22 ЦКП

92

"Вавилон Трейдинг" ООД

гр.Русе, бул. "Михаил Арнаудов" № 2

93

"Офис Престиж"

гр.Русе, ул. "Хр. Г. Данов" № 1

94

"Илиян Георгиев" ЕТ

гр.Русе, ул. "Рига", павилион

95

ЕТ"Стефан Найденов"

гр.Русе, кв. "Здравец-Изток" № 51, кооп. Пазар

96

"ЕМС-Груп" ООД

гр.Русе, бул. "Трети март" № 46

97

"Братя Сапунджиеви" ООД

гр.Русе, ул. "Борисова" № 120

98

"Кама - Русе" ЕООД

гр.Русе, ул. "Борисова" № 16

99

"Витор - В. Владева" ЕТ

гр.Русе, ул. "Борисова" № 111

100

"Прескомерс" ООД

гр.Русе, ул. "Цар Освободител", централен пазар, обект 6

101

СД"Джентли - Иванков и Костов"

гр.Русе, ул. "Здравец - Изток", бл. "Енергитик 1"

102

"Алпина груп" ЕООД

гр.Русе, ул. "Рига" № 30

103

ЕТ"Електромаркет"

гр.Русе, ул."Братислава" № 2

104

"Йосифов и синове"ЕООД

гр.Русе, бул. "Липник" № 79

105

"Досев и син" ООД

гр.Русе, ул. "Шипка, 22

106

"Неделчев" ЕООД

с. Николово, ул. Липник 82А

107

"Неделчев" ЕООД

с. Николово, ул. Трети март, 11

108

"Джентли" ООД

гр. Русе, ул. "Александровска", Централни хали

https://www.livechatalternative.com/