Пропускане до съдържанието на страницата

Информация за обявяване на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ на територията на Община Русе

четвъртък, 23 юни 2022

О Б Щ И Н А  Р У С Е

 

О Б Я В А

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД-1058/29.05.2019 г. и Заповед № РД-1874/09.10.2019 г., на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, кметът на Община Русе със своя Заповед № РД-01-1880/23.06.2022 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ на територията на Община Русе:

 

  І. Възлагане предоставянето на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ на територията на Община Русе:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица и

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

         2.1.  Да имат опит в предоставяне на социални услуги в общността;

         2.2. Да имат определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания.

        2.3. да представят програма за развитието на социалната услуга.

        2.4. Да са частни доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане с валиден лиценз за социалната услуга и лицензът им да не е бил отнеман на основанията по чл. 158, ал. 1 от Закона за социалните услуги.

        2.5. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

        2.5.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

        2.5.2.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

        2.5.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ на територията на община Русе:

3.1. Изпълнителя - доставчик на социалната услуга, следва да организира предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, в сграда частна общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №47 описана в акт за частна  общинска собственост №7292/02.07.2014 г.

3.2. В Център за социална рехабилитация и интеграция следва да се предоставя комплекс от социални услуги  свързани с извършване на дейности  „застъпничество и посредничество“; „общностна работа“; „информиране и консултиране“; „обучение за придобиване на умения“; „дневна грижа“; „терапия и рехабилитация“.

Услугите, предоставяни в центъра, трябва да отговарят на стандартите за качество на социалните услуги по чл.105 от Закона за социалните услуги, като до приемането на Наредбата за качество на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги, приети до влизането в сила на ЗСУ.

3.3. Целевата  група за предоставяне  на социалната услуга:

  • Лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието.
  • Лица с различни форми на зависимост;
  • Лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

3.4. Капацитетът на Център за социална рехабилитация и интеграция е 30 (тридесет) места

3.5.Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и  други приложими подзаконови нормативни актове

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата

4.1. Бюджетът се формира от средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности за съответната финансова година. Общината ще предоставя бюджетните средства ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка от датата на подписване на договора.

4.2 При липса на финансиране от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като делегирана от държавата дейност, Общината се освобождава от отговорност по т.4.1 и се прекратява договора с доставчика.

4.3 Срокът на договора е за пет години.

5. Документи за участие в конкурса

Към заявлението за участие с посочен ЕИК/БУЛСТАТ, кандидатите прилагат следните документи:

5.1 Валиден лиценз за предоставяне на социалната услуга свързани с извършване на дейности  „застъпничество и посредничество“; „общностна работа“; „информиране и консултиране“; „обучение за придобиване на умения“; „дневна грижа“; „терапия и рехабилитация.

5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции.

         5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

         5.4. Годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство.

5.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията; 

5.6. Удостоверение от държавен съдебен изпълнител по седалище на кандидата и от частен съдебен изпълнител за наличие/липса на изпълнителни дела;

5.7. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т. 2.4. т. 2.5.1.-2.5.3.

5.8. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга; график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата;  стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

 5.9. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

 5.10.  Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

 5.11. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

6. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

6.1. На 12.08.2022 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

6.2 Процедура:

         Първи етап – Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Русе, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

          Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината, при спазване на утвърдените „Правила за провеждане на конкурси по чл.25, ал.2, т.7, чл.64, ал.1 и чл.67, ал.1 от Закона за социалните услуги за възлагане на управлението на социални услуги, които са разкрити като делегирани от държавата дейности илик като местни дейности на територията на Община Русе, публикувани на страницата на Община Русе www.ruse-bg.eu в секцията „За граждани“, „Социални дейности“, „Социални услуги на територията на Община Русе“. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

7. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 10.08.2022 г., до 17:30 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Русе. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

До 14-дневен срок комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите.

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

         Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

9. Начин на оценяване

 Кандидатите се оценяват на база на следните критерии, с относително тегло макс. 100 точки:

 9.1. Съответствие на кандидата с условията, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – до 10 точки.

           9.2. Опит на кандидата в предоставянето на същия вид социална услуга, предмет на възлагането – до 30 точки.

9.3 Вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, когато такива се изискват за предоставяне на услугата, обем на правата върху тях и съответствие с наредбата за качеството на социалните услуги – до 10 точки.

 9.4. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услугата – до 5 точки.

 9.5. Финансова стабилност на кандидата – до 10 точки.

 9.6. Предоставена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги – до 25 точки.

 9.7. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – до 5 точки.

 9.8. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – до 5 точки.

 

За повече информация:

Гергана Пашева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 082/ 506 769

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/