Пропускане до съдържанието на страницата

Информация за пътни разходи на правоимащи болни

Информация за пътни разходи на правоимащи болни

Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 82, ал.1 т. 9 от Закона за здравето и чл. 19 от Постановление № 108/10.08.2023 г.на Министерски съвет, Ви информирам за утвърдения от министъра на здравеопазването Списък на заболявания за 2023 г., за които в Община Русе се предоставят финансови средства от централния бюджет, за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.

Списъкът на правоимащите болни, включва следните заболявания:
1. Пациенти с бъбречна трансплантация:

- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 4 пъти годишно след първата година.

2. Пациенти с чернодробна трансплантация:

- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

3. Пациенти със сърдечна трансплантация:
- средна честотата на пътуванията -12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

4. Пациенти с трансплантация на бял дроб:
средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

5. Пациенти с аортно-коронарен байпас:
- средна честотата на пътуванията - 3 пъти годишно, само за първата година след операцията.

6. Пациенти с клапно протезиране:
- средна честотата на пътуванията -  3 пъти годишно само през първата година.

7. Пациенти с вродени имунодефицитни състояния:
- средна честотата на пътуванията 6 пъти годишно - постоянно.

Правоимащите болни, следва да представят в счетоводството на Община Русе, следните документи, за изплащане на действително извършени пътни разходи:

- Медицински документ, който удостоверява извършен преглед в съответното лечебно заведение, извън гр. Русе;

-Разходооправдателни документи, удостоверяващи извършеното пътуване:

-с автобус и влак: билети за двете посоки /отиване и връщане/;

с личен автомобил: пътен лист, талон на автомобила, касов бон за зареденото гориво.

Отчитането на пътуванията се извършва в счетоводството на Община Русе, пл. „Свобода“ 6, ет. 2 – счетоводен салон, всеки делничен ден от 08.30 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., до края на календарната година.

За допълнителна информация: Пламена Бонева – счетоводител, тел:082/ 881661.


https://www.livechatalternative.com/