Пропускане до съдържанието на страницата

Информация за притежаване на домашен любимец - куче

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

 

За притежаване на домашно куче всеки собственик е задължен да заплаща годишна такса, чийто размер се определя с решение на съответния общински съвет. Това задължение е определено в чл. 116, ал.1 от Закона за местни данъци и такси. Съгласно чл. 53, „в“, ал. 1 на Наредба № 16 на Обс-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 25 лева.

При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.

Таксата се заплаща до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Не се заплаща такса за куче, с поставен микрочип за първата година на неговото регистриране.

От заплащане на таксата нормативно са ОСВОБОДЕНИ следните категории кучета /чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/:

1. кастрирани кучета;

2. кучета на лица с увреждания;

3. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

6. кучета, използвани за опитни цели;

7. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

При административната регистрация в Електронния регистър за домашни кучета се въвежда декларираната от собственика информация, а кучето получава индивидуален пореден номер в системата /НОМЕР НА КАРТОН/. За регистрираните вече домашни кучета, годишната такса може да се заплати както на каса в Деловодствата на Община Русе на пл. „Свобода“ № 6 или на ул. „Олимпи Панов“ № 6, а също и по банков път на посочената банкова сметка: BG96IORT73798400080000.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ

 

1. ДЕКЛАРИРАНЕ - Съгласно чл.117 от Закона за местни данъци и такси „В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава ДЕКЛАРАЦИЯ в общината по постоянния му адрес/седалище. Декларирането на домашното куче е задължително, без оглед на това дали собственикът подлежи на заплащане на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче.

2. РЕГИСТРАЦИЯ - Декларираната информация за кучето се въвежда в ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на домашните кучета, отглеждани в община Русе. За кучето се изготвя индивидуален картон с уникален пореден номер, генериран автоматично от системата, а собственикът получава „Удостоверение за регистрация на куче“. Регистрацията на кучето е задължителна, без оглед на това дали собственикът подлежи на заплащане на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче. Едновременно с декларирането на домашното куче, собственикът може да заплати и съответния размер на определената от Общински съвет - Русе ТАКСА за притежаване на домашно куче /25 лв./, в изключение на случаите по чл. 175, ал. 2. Информацията за платената такса се въвежда в Електронния регистър към индивидуалната картотека на всяко куче, а собственикът получава „Удостоверение за платена такса“.

Собствениците на кучета, освободени от заплащане на таксата по чл.116 от ЗМДТ, с изключение на тези от категорията по чл.175, ал.2, т.1 от ЗВМД /кастрирани кучета/, при настъпила обективна необходимост, следва своевременно да представят в Общината актуален документ, удостоверяващ категорията на кучето, освободено от заплащане на такса /заверен за съответната година ловен билет, ТЕЛК-решение за следващ период от време и пр./

3. ЗАКРИВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН КАРТОН - При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът следва да уведоми Общинската администрация, извършила картотекирането/регистрацията, с цел първоначално декларираната от собственика информация да бъде актуализирана и/или електронния картон на кучето да бъде закрит и архивиран. При необходимост от закриване на индивидуалния картон на кучето, собственикът попълва ЗАЯВЛЕНИЕ по образец.

Данните от регистрацията на домашните кучета и ежегодната актуализация на информация в базата-данни, позволява на Община Русе да изпълни качествено своето нормативно задължение да поддържа актуален регистър на домашните кучета /чл.133, ал.2, т.10 от ЗВМД/.

 

МЕСТА ЗА СВОБОДНО РАЗХОЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

 

За удобство на собствениците на домашни кучета на територията на гр. Русе има обособени 5 точки за свободно разхождане на домашните любимци, както следва:

1. в ж. к. „Възраждане“ – „Парка на младежта“;

2. ж. к. „Възраждане“ – „Парк на Възрожденците“;

3. кв. „Здравец-изток“ - ул. „Рига“, зад бл. „Желю войвода“;

4. кв. „Дружба 3“ - на кръстовището на ул. „Гоце Делчев“ и бул. „Васил Левски“;

5. кв. „Център“ - градинката на пл. „Дунав“.

Площадките са обособени, оградени и надлежно оборудвани със специализирани кошчета, съоръжения за игри и дресура на домашни кучета. С обособяването на тези специализирани площадки се осигуряват добри условия за свободно разхождане на домашните любимци, без с това да се нарушава спокойствието и комфорта на останалите граждани.

 

Напомняме на гражданите, които разхождат домашни любимци на територията на община Русе, извън гореописаните площадки за свободно разхождане на такива, че служители на отдел „Екология“, съвместно със служители на ОД на МВР-Русе извършват регулярни проверки за контрол и спазване на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:

Чл. 172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

Чл. 173. Собственици на кучета са длъжни:

При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

Чл. 177. (1) Забранява се:

т.3 Извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник /§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт./;

т. 4 Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

На установените нарушители се съставят актове за административни нарушения, съгласно законовите правомощия на Община Русе.

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/