Пропускане до съдържанието на страницата

Информация за украински граждани и желаещите да ги подкрепят

 

  • Дежурен телефон на Община Русе – на +359 885208890 всеки новопристигнал в България ще може да получи полезна информация за настаняване, безплатна храна, помощ при административни въпроси и превоз на пътници.

 

  • 24/7 phoneline by Municipality of Ruse - on +359 885208890 every newcomer to Bulgaria will be able to receive useful information about accommodation, free food, help with administrative matters and transportation of passengers.

 

  •  Информационен сайт за Русе и региона – дело на доброволци, платформата дава практична информация по правни въпроси, списък с възможности за настаняване, списък с налични работни места за търсещи работа, информация за медицинска помощ и много други средства за подкрепа. Информацията се актуализира постоянно.

 

  • Informational website for Ruse and its region - the platform is made by volunteers and contains practical information, legal issues, a list of possibilities to accommodate, a list of available jobs for job seekers, information for medical assistance, and many other means of support. The information is constantly updated.съдържа информация

 

 

 

!!! Съгласно чл. 28, ал.3 от Закона за чужденците в Република България всички физически и юридически лица /освен хотели, хосписи и др. регистрирани по Закона за туризма/, които предоставят подслон на чужденци, включително и  на украински граждани, следва в тридневен срок от предоставяне на подслона да уведомят писмено група „Миграция“ – Русе или съответното РУ на МВР по местоживеене, като попълнят адресна карта и представят паспорта на чужденеца /присъствието на чужденеца не е задължително/. 

 

!!! According to Article 28, paragaph 3 of the Law for the foreigners in the Republic of Bulgaria all natural and legal persons / except hotels, hospices, etc. registered under the Tourism Act / who provide shelter to foreigners, including Ukrainian citizens, should within three days of providing shelter to notify in writing the group "Migration" - Ruse or the relevant Regional Directorate of the Ministry of Interior, filling in an address card and submit the passport of the foreigner / the presence of the foreigner is not obligatory /.

 

Дарителски сметки/ Donnation accounts

- за дарения от страната/ donnations from Bulgaria

  Банка:             ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ-РУСЕ

  Банков код:   IORTBGSF

  Сметка:         BG 96 IORT 73798400080000, код плащане: 44 51 00

  Основание: Дарение за бежанците от Украйна

-  за дарения от чужбина/ foreign donnations

   Банка:             ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ-РУСЕ

   Банков код:   IORTBGSF

   Сметка:         BG 96 IORT 73798400080000, код плащане: 44 52 00

   Основание: Дарение за бежанците от Украйна/ Donation for the Ukrainian refugees

 


https://www.livechatalternative.com/