Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за издаване на удостоверение за търпимост

Искане за издаване на удостоверение за търпимост

Правно основание:  § 16  или §127 от Закона за устройство на територията

Срок за изпълнение: 14 дни

Такси:

 

Издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж по чл.181 от ЗУТ, по § 16 от ЗУТ, по чл.202 от ЗУТ и факти и обстоятелства по устройство на територията

100 лв.

 

Начин на плащане: в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата назакон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/