Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за регистрация на строеж четвърта категория

Искане за регистрация на строеж четвърта категория

Правно основание: чл.177, ал.3 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 14 дни

Такси:

Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория

1 Частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски, и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.

100,00 лв.

2. Улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас

100,00 лв.

3. Съоръжения към улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.

100,00 лв.

5. Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи IV категория

70,00лв/връзка

 

Начин на плащане:

до 200 лв. – в брой при подаване на документитеили по банков път

над 200 лв. - по банков пътпо сметка на Община Русе

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане448001

 

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/