Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за регистрация на строеж пета категория

Искане за регистрация на строеж пета категория

Правно основание: чл. 177, ал.3 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 14 дни

Такси:

Сградни отклонения на инженерната мрежа към строежи V категория - 50,00лв/връзка

Паркинг-гаражи - 125,00лв.

Открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа - 125,00лв.

Начин на плащане:

До 200 лв. - в брой при подаване на документите или по банков път

Над 200 лв. – по банков път по сметка на Община Русе

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане448001

 

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/