Избори за Народно събрание 11 юли 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Как да  гласуваме машинно?

Кметът на Русе кани партии и коалиции на консултации за предстоящите парламентарни избори

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание на 3 юни (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателната зала на 3 ет. в Общинска администрация - Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на изборите за народни представители на 11 юли.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 


 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - за избиратели с трайни увреждания и поставените под карантина

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли Община Русе уведомява, че до 26 юни (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да ползват подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец.  

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание на mayor@ruse-bg.eu по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 26.06.2021 г. (събота) вкл. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

Избирателят може да подаде електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 03.07.2021 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават писмено в гореуказаните срокове всеки работен ден в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 09.00 ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

 


Всички заявления могат да се подават и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заповед за образуване на избирателни секции с подвижна избирателна кутия

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за агитационни материали

Приложение 1 - Обхват на изборни секции

Приложение 2 - Номерация и адрес

Приложение 3 - Места за обявяване на избирателни секции


https://www.livechatalternative.com/