Пропускане до съдържанието на страницата

Избори за Народно събрание 11 юли 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Как да  гласуваме машинно?

Кметът на Русе кани партии и коалиции на консултации за предстоящите парламентарни избори

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание на 3 юни (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателната зала на 3 ет. в Общинска администрация - Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за провеждане на изборите за народни представители на 11 юли.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 


 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - за избиратели с трайни увреждания и поставените под карантина

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли Община Русе уведомява, че до 26 юни (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да ползват подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец.  

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание на mayor@ruse-bg.eu по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 26.06.2021 г. (събота) вкл. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

Избирателят може да подаде електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 03.07.2021 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават писмено в гореуказаните срокове всеки работен ден в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 09.00 ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

 


Всички заявления могат да се подават и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заповед за образуване на избирателни секции с подвижна избирателна кутия

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за агитационни материали

Приложение 1 - Обхват на изборни секции

Приложение 2 - Номерация и адрес

Приложение 3 - Места за обявяване на избирателни секции


https://www.livechatalternative.com/