Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на регистрационна карта за притежаване на домашно куче

Издаване на регистрационна карта за притежаване на домашно куче

 

• Правно основание

Чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ЗВД

Чл. 7, ал.2 от Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет-Русе

 

• Допустим заявител – Заявяването се извършва от физически или юридически лица, собственици на домашни кучета

 

Регистрационна карта за притежаване на домашно куче се издава след подаване на следните документи:

1. Декларация за притежаване на домашно куче (Изтегли)

2. Копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното, където да се виждат:

- данни за собственика

- данни за кучето

- номер на паспорта,

- номер на електронния микрочип и дата на поставянето му,

- извършвани ветеринарномедицински манипулации (кастрация)

3. копие от документ за платена годишна такса за притежаване на куче на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, доказващ основание за освобождаване от такса съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 39 от Закона за защита на животните.

 

Основания за освобождаване от такса куче, според чл. 175, ал.2 от ЗВД и чл. 39 от  Закона за защита на животните:

-          Кучета на инвалиди и кучета на хора в неравностойно положение, удостоверено с копие от решение на ТЕЛК или сертификат от съответната съсловна организация;

-          Кучета, отглеждани от организации на бюджетна издръжка – служебни кучета;

-          Кучета, отглеждани и използвани от Българския червен кръст;

-          Кучета, отглеждани и използвани за опитни цели;

-          Кучета, които са кастрирани – манипулацията се отбелязва във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

-          Ловни кучета със заверен за съответната година ловен билет, издаден от БЛРС – прилага се копие от ловния билет;

-          Кучета с поставен микрочип - за първата година от регистрирането на животното;

 

• Срок за изпълнение и такси:

Регистрационната карта се издава в рамките на 10 дни от заявяването. За издаването на регистрационната карта не се дължи такса.

 

На основание чл. 116 от ЗМДТ, чл. 175 от ЗВД и чл. 53 „в“, ал. 1 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе за притежаване на куче се дължи годишна такса в размер на 25 лв.

Заплащането на таксата за притежаване на куче може да се осъществи на място в банковия клон, намиращ се в информационния център на Община Русе на пл. „Свобода“№6 или по банков път.

 

Банкова сметка:

 „ИНВЕСТБАНК“ АД, клон Русе,

Банков код:IORTBGSF

сметка:BG 96 IORT 73798400080000

вид плащане:448 013

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/