Пропускане до съдържанието на страницата

Кандидатстване за целево финансиране от Общината

Община Русе предоставя на желаещите Сдружения на собствениците (СС) да получат средства за целево финансиране за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики и за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт.

За да получат средства за целево финансиране, Сдруженията на собствениците трябва да подадат Заявление до Кмета на Община Русе и да отговарят на следните изисквания:

1. Собствениците на повече от 95% идеални части от общите части на Етажната собственост да членуват в Сдружението на собствениците и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на Общото събрание.

2. Сдружението на собствениците кандидатства с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

3. 100% от собствениците в етажната собственост са декларирали готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

4. Сдружението на собствениците е представило оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите за:

-Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл.48 от ЗЕЕ.

-Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

5. Максималният размер на финансиране на дейностите по т.4 е до определения в представената оферта/договор, но не повече от предвидените преки разходи, финансирани с БФП, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата (6,28 лв. с ДДС на кв. м.) *Ако офертата/сключеният договор надвишава максимално допустимия размер от 6,28 лв. с ДДС на кв. м., разликата над тази сума ще се осигури от СС.

6. Крайният срок за изпълнение на дейностите по т.4 е не по-късно от 10.05.2023 г. (следва да е посочено в офертата или сключения договор)

Управителят/Председателят на УС на СС подава Заявление до Кмета на Община Русе за получаване на средства за целево финансиране. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Справка за ССО; Протокол от ОС на СС, съдържащ следните решения:

1.1. Решение за участие в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I".

1.2. Решение за получаване на безлихвено целево финансиране от Община Русе с цел изпълнение на предварителното условие за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" за:

- Изготвяне на технически паспорт на сградата по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни заснемания;

- Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба.

1.3. Решение за сключване на договор за целево финансиране от Община Русе и упълномощаване представляващия СС да сключи договора, като всички собственици на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост се задължават съобразно клаузите на договора до размера на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

2. Документ/и доказващи готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти.

3. Оферта или сключен договор с лицензирано дружество с посочена цена на кв. м. и крайна цена за извършване на дейностите за обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики, и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт.

4. Удостоверение за валидна банкова сметка в лева, издадено на името на СС, заверено от банката-издател.     

Кандидатите за получаване на целева помощ ще бъдат уведомени писмено за решението за предоставяне на средства в двуседмичен срок от подаване на заявлението. В срок до 5 дни от уведомяването, Кметът на Община Русе сключва договор за целево финансиране с представляващия СС.

Съгласно Решение №1131/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, при одобрено проектно предложение, предоставените средства за целево финансиране ще бъдат възстановени на Община Русе. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I”, получените средства трябва да бъдат върнати от СС на Община Русе в срок до 12 месеца от приключване оценяването на проектните предложения по процедурата.         

 

Приложение: Заявление за предоставяне на целево финансиране

Приложение: Декларация от председател на СС за поемане на задължение за достъп

 


https://www.livechatalternative.com/