Комисията за детето заседава за първи път през тази година

сряда, 24 февруари 2021

В първото за годината заседание на Комисията за детето в Община Русе участваха представители на общинската администрация, Областната дирекция на МВР, РУО, РЗИ, дирекция "Социално подпомагане", Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности по закрила на детето, и доставчици на социални услуги.

Комисията координира политиките за децата на територията на общината и осъществява местната политика за закрилата им.

На заседанието, ръководено от заместник-кмета на Русе Енчо Енчев, бе отчетена работата на социалните услуги в условията на COVID-19. Представено бе и изпълнението на конкретни мерки и дейности от Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020) през учебната 2019/2020 г. РЗИ-Русе представи анализ на здравословното състояние на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Отчетети бяха и дейностите по извършване на скрининг, специализирани прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 4 клас.

От СНЦ „Еквилибриум“ представиха своя опит в условията на COVID-19. Основен приоритет и към днешна дата остава опазването на здравето на потребителите на социалната услуга, както и на целия екип.

По време на пандемията са създадени групи за онлайн комуникация на екипите, намерени са и начини за предоставяне на социалните услуги по дистанционен път.

Доставени са хранителни пакети на 29 семейства извън услугата, а на потребителите са осигурени хранителни пакети, лекарства, памперси и други от първа необходимост.

Целият ресурс на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“ и ръководителите на социалните услуги бяха ангажирани с търсене на спонсори и дарители, които да помогнат на лицата и семействата в криза, а част от екипа психолози се включи в графика на Община Русе на горещата телефонна линия за нуждаещите се.

От Регионалното управление на образованието отчетоха предоставената от тях подкрепа на деца и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции и пълноценната им социализация.

В периода от септември 2019 г. до декември 2020 г. е проведено оценяване на потребностите сред 522 деца от 29 детски градини на територията на общината.

Директорите на детски градини и училища също са получили методическа подкрепа за организиране на форми за допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които той не е майчин.

Извършени са и допълнителни обучителни дейности с учениците от етническите малцинства, застрашени от отпадане или преждевременно напускане на училище. Повишен е обхватът на учениците в целодневна организация на учебния ден, като са включени ученици от 45 училища от общо 51 в област Русе.

Към настоящия момент в 21 училища има назначени образователни медиатори, а в 3 – социални работници, които осъществяват дейности по интегриране на гражданите от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение.

Регионалната здравна инспекция представи анализ за здравословното състояние на децата до 18 години, регистрираните заболявания при проведените профилактични прегледи, както и диспансерно наблюдаваните случаи през учебната 2019/2020 г.

Проведени са антропометрични измервания на децата и е изследвана физическата им дееспособност.

Най-често при профилактичните прегледи на най-малките са установени смущения в зрението, астма и специфични забавяния в развитието.

При учениците в Русе водещо е затлъстяването, следвано от гръбначни изкривявания и зрителни проблеми.

Д-р Лазаров представи работата си с целевата група, определена от Община Русе, за обследване /скрининг/ и провеждане на лечебно профилактични дейности за деца от 1 до 4 клас. Целта е навременното откриване на начални гръбначни промени от патологичен тип. Най-уязвими са децата от началната училищна възраст и в ранния пубертет.

Енчо Енчев отчете още фактори, като обездвижването на учениците, неправилното седене, носенето на ученическата чанта в едната ръка или само на едното рамо, натоварен учебен процес, загуба на интерес към спортуване, застояване пред компютъра и др.

Според Катя Петрова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“, всички институции и хора на ръководни позиции в Русе бяха изправени пред различни предизвикателства, за да успеят да запазят ритъма на работа и уязвимите групи да получат необходимата грижа по време на пандемията. Тя изтъкна екипността като водещ елемент в социалната работа.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd