Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за длъжността „Директор дирекция“ на дирекция „Образование и култура“

вторник, 02 април 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 26/ 29.03.2024 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Директор дирекция“ на дирекция „Образование и култура“ – 1 щатна бройка

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на  длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – магистър

            2. Години на професионален опит – 4 /четири/ години

            3. Минимален ранг – III /трети/ младши  

Б Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

            1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

         2. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 4 години придобит на ръководна позиция и/или в областта на образованието и/или културата.       В Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област на висшето образование: Педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, изкуства.

2. Личностни умения и компетентности: да има визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори; да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на Община Русе; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

            3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест, защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Решаване на тест по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тестът ще си проведе в администрацията на Органа по назначаване и ще включва познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и подзаконови актове към тях: Закон за закрила и развитие на културата, Закон за културното наследство, Закон за народните читалища, Закона за предучилищното и училищното образование, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закон за закрила на детето, Закона за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, Наредбите на Общински съвет – Русе и др.

Концепцията за стратегическо управление ще е по разработка на тема „Визия за  организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Образование и култура“ гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетите на управленската програма на Община Русе за мандат 2023-2027 г. свързани с образованието и културата“.

Целта е проверка на стратегическото мислене - определяне на визия, цели, действия и резултати, както и уменията за представяне и защита на разработката.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 8 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидатите Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

4.  Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5. Концепция за стратегическо управление на тема „Визия за  организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Образование и култура“ гарантиращи реализирането на стратегическите цели и приоритетите на управленската програма на Община Русе за мандат 2023-2027 г. свързани с образованието и културата“  в два еднакви неподписани екземпляра,  в обем до 3 страници (А4 , шрифт - Times New Roman, размер на шрифта 12), които се запечатват в плик.

6.    Автобиография (европейски формат).

V­. Място  и срок за подаване на документи :

 Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документи могат да се подават по електронен път на електронна поща mayor@ruse-bg.eu, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, останалите копия на изискуемите документи по т.3, 4 и 6 да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата, а концепцията да бъде предоставен лично или чрез пълномощник на определеното място в т. V, абзац първи в посочените срокове.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира, координира и контролира дейността на дирекция „Образование и култура“ в областта на образованието, културата, духовното развитие и изкуството на територията на Община Русе в изпълнение на местната политика, националната стратегическа рамка и директивите на ЕС, съгласно Устройствения правилник на Общинска администрация Русе и законодателството на Република България в изброените сектори. Ръководи административно служителите на Дирекцията.

Области на дейност: ръководна и организационна дейност, координация и методическо ръководство, оперативен контрол, образование, култура.

VІІІ. Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 5 години длъжността се определя  в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността ;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 5 до 11 години длъжността се определя  в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 11 години длъжността се определя в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността

Минималния размер на основната заплата  не може да бъде по-нисък от 933 лв.

ІХ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел  „Човешки ресурси “.

            Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: https://iisda.government.bg/

Декларация

Заявление

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/