Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за длъжността „Директор“ на Регионален исторически музей - Русе

петък, 31 май 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, и Заповед № ЧР 62 от 27.05.2024 г. на Кмета на Община Русе, съгласувана с писмо изх. № 08-00-417/26.04.2024 г. и наш вх. № 04-22-12#2/02.05.2024 г. на Министерство на културата,

 

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „ДИРЕКТОР

на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - гр. Русе.

 

            І. Място на работата:

            Регионален исторически музей - гр. Русе, пл. „Александър Батенберг” №3

            ІІ. Характер на работата – организация, ръководство  и контрол на цялостната работа на музея.

            ІІІ. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

            IV. Минимални изисквания за заемане на  длъжността :

            1.Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър" в професионално направление отговарящо на тематичния обхват на Регионален исторически музей Русе;

            2. Професионално направление и специалности – всички специалности в професионално направление „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“ и специалности свързани с история в направление „Педагогика по…“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 94, 2005 г.);

            3. Професионален опит - 5 години в съответното професионално направление.

            V. Като предимство се считат: присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждо езикова подготовка, компютърна грамотност.            

            VІ. Начин на провеждане на конкурса:

            Защита на концепция за управление и развитие на Регионален исторически музей – гр. Русе  за срок от 5 години  и събеседване.

            VІІ. Необходими документи :

            1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст).

            2. Професионална автобиография.

            3. Диплома за завършено висше образование .

            4.Документи, удостоверяващи продължителността и областта на  професионалния опит.

            5. Концепция за управление и развитие на Регионален исторически музей - гр. Русе за период от 5 години, в обем до 10 страници (А4 , шрифт - Times New Roman, размер на шрифта 12), седем екземпляра в запечатани и неподписани пликове. Концепцията да съдържа:

            а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функционирането му.
            б) тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа.
            в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им.
            г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и предоставянето на музейните фондове , научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея.
            д) етапи на реализация на концепцията..

            При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

            VІІІ . Място за подаване на документите и разработената концепция:

            Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично, чрез представяне на лична карта за удостоверяване на обстоятелство, която след това се връща или чрез пълномощник. Документите се представят в срок от 1 /един/ месец от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. Телефон за контакти тел. 082/ 506-665 и 082/ 506-777.

           

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/