Пропускане до съдържанието на страницата

Медицинско обслужване в образованието

Медицинско обслужване в образованието

На територията на Община Русе са разкрити и функционират 81 здравни кабинети, от които 41 са към детските градини и 40 към училищата, обслужвани от  75  медицински специалисти /лекари, медицински фелдшери и медицински сестри/, които осъществяват следните дейности:

§  Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;

§  Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;

§  Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;

§  Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;

§  Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта, съгласно приложение №4, въз основа на данните получени от личния лекар на детето и ученика;

§  Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни  заболявания в детското заведение и училището и др.

 

Здравни медиатори

В Община Русе са назначени четирима здравни медиатори, които осъществяват пряка работа на терен в кварталите с уязвими малцинствени групи и в риск от социално изключване.

 Провеждат следните дейности:

·           Подпомагат осъществяването на контактите (придружаване, информиране, разясняване) между общопрактикуващите лекари и/или други медицински специалисти и пациентите от уязвими малцинствени групи;

·     Предоставят информация на лицата от уязвими малцинствени групи за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и оказване на съдействие за попълването на необходимата документация;

·      Подпомага осъществяването на комуникациите на уязвими малцинствени групи с Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация чрез предоставяне на информация за работата на тези институции и улесняване на достъпа на лицата до тях.;

·      Консултират семейства и уязвими малцинствени общности по въпроси, като:

- здравословно хранене и здравословен начин на живот;

- хигиена и основни здравни проблеми;

- грижи за новородени и малки деца;

- ползата от имунизациите;

- семейно планиране и репродуктивното здраве;

- рискови фактори и превенция срещу инфекциозни заболявания;

- домашното насилие и други;

·           Провеждат съвместни мероприятия с РЗИ за осигуряване на информация и профилактика на рискови заболявания като HIV/СПИН сред уязвими малцинствени групи, които не посещават лечебни заведения.

Съдействие от здравните медиатори може да получите на адрес: гр. Русе, ул. Черно море № 2, стая 43, тел. 0877/528 507


https://www.livechatalternative.com/