Пропускане до съдържанието на страницата

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни

вторник, 31 октомври 2023

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Артьом Торосян, Милка Паскалева, Павел Янев и Даниела Симеонова – заинтересувана страна, обявление с изх. №94А-12469-2/28.09.2023 г. за изработен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.300.39 в местност „Саръ баир“, землище на гр. Русе.

Проектът се намира в отдел „Устройствени планове и кадастър” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, етаж 3, стая 2 и може да се прегледа от заинтересувани лица, след представяне на документ за самоличност (представителна власт) в приемното време: Понеделник и Сряда от 13.00 – 16.00 часа.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да се направят в  14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на съобщението по чл. 128, ал. 5, ал. 3 от „Закона за устройство на територията” (ЗУТ) до Община Русе.

 

Горепосоченото съобщение се счита за връчено на 07.11.2023 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/