Пропускане до съдържанието на страницата

Настаняване в социални жилища

Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ е реализиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005-0005-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

 

В социалните жилища, съгласно приета Наредба на Общински съвет Русе могат да се настаняват лица от следните целеви групи:

  • бездомни или живеещи в лоши битови условия;
  • родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, както и родители на деца с влошено здраве;
  • хора в риск от бедност и социално изключване.

Началото на настаняването при одобрените за социалната услуга кандидати ще е след средата на септември 2021 г. В социалните жилища ще се настаняват лица, мотивирани да започнат работа, както и вече трудово ангажирани на територията на Община Русе, които ще заявят и желание включване в Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”,  по сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0007-C01 по интегрирана процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, за конкретни бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и ОП „Наука образование и интелигентен растеж” 2014-2020.

 

 

Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социални жилища"

Заявление за кандидатсване може да изтеглите тук.

Декларация за кандидатстване може да изтеглите тук.

Информация за проекта може да откриете тук.

 


https://www.livechatalternative.com/