Пропускане до съдържанието на страницата

Настаняване в социални жилища

Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ е реализиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005-0005-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

 

В социалните жилища, съгласно приета Наредба на Общински съвет Русе могат да се настаняват лица от следните целеви групи:

  • бездомни или живеещи в лоши битови условия;
  • родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, както и родители на деца с влошено здраве;
  • хора в риск от бедност и социално изключване.

Началото на настаняването при одобрените за социалната услуга кандидати ще е след средата на септември 2021 г. В социалните жилища ще се настаняват лица, мотивирани да започнат работа, както и вече трудово ангажирани на територията на Община Русе, които ще заявят и желание включване в Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”,  по сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0007-C01 по интегрирана процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, за конкретни бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и ОП „Наука образование и интелигентен растеж” 2014-2020.

 

 

Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социални жилища"

Заявление за кандидатсване може да изтеглите тук.

Декларация за кандидатстване може да изтеглите тук.

Информация за проекта може да откриете тук.

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/