Пропускане до съдържанието на страницата

Общ устройствен план на гр. Русе 2020

Общият устройствен план на община Русе е изработен по Решение № 66 , прието с Протокол № 25 от 22.05.2013 г. на Общински съвет-Русе. Окончателният проект на Общ устройствен план е приет от общински съвет Русе с Решение №304, по Протокол №14/19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе, изменено в частта, касаеща срока за обжалване с Решение № 370, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе, обнародван на 12.01.2021 г. в бр. 3 на Държавен вестник.

Предвижданията на общия устройствен план определят стратегическите насоки за социално - икономическо и пространствено развитие на града.

Прякото приложение на общия устройствен план се осъществява посредством подробни устройствени планове.

 

  1. ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ ( .jpg)
  2. ТЕКСТОВА ЧАСТ ( .pdf )
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ ( .xls )
  4. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУПО РУСЕ ( .pdf)

https://www.livechatalternative.com/