Пропускане до съдържанието на страницата

Обществен съвет по култура

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Общественият съвет за култура при Община Русе се създава на основание чл. 18, ал.3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата.
Чл. 2. С този Правилник се урежда работата на Обществения съвет за култура при Община Русе.
Чл.3. Общественият съвет за култура като обществено-експертен съвет е консултативен орган.

Глава II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Общественият съвет за култура, като обществено-експертен орган на Община Русе по въпросите на културата, има за цел:
4.1. Да подпомага дейността на Община Русе в областта на културата и изкуствата;
4.2. Да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата;
Чл.5. Общественият съвет за култура изпълнява следните задачи:
5.1. Да подпомага администрацията при подготовката на предложения и становища, предназначени за внасяне в ОбС;
5.2. Да формира и изработва становища по важни и актуални въпроси от развитието на културата и културния процес на територията на Общината;
5.3. Да изработва предложения и препоръки по общи и текущи въпроси, свързани с оптимизиране на структурите и дейностите в сферата на културата;
5.4. Да съдейства за координацията на културните дейности на територията на Общината;
5.5. Да участва в разработването на специфични за сектора нормативни документи;
5.6. Да излъчва експерти за работата на специализираните комисии, които администрацията организира по въпросите на културата;

Глава III
СТРУКТУРА

Чл. 6. Численият състав,структурата и мандата на Обществения съвет се определят със Заповед на Кмета на Община – Русе, по предложение на ресорния зам.-кмет;
Чл. 7. Като членове на Обществения съвет могат да бъдат привлечени представители на културни институти и организации, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата. Участието им в неговата дейност е доброволно и е на обществени начала.
Чл. 8. Структурата на Общественият съвет се определя както следва:
• председател
• членове
• секретар
Чл. 9. Председателят на Обществения съвет се излъчва от състава на Обществения съвет и се избира чрез явно гласуване и обикновено мнозинство.

Глава IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 10. /1/ Заседанията на Обществения съвет се свикват периодично, при възникнала необходимост и по искане на ресорния зам.-кмет на Община Русе или по желание на 1/3 от членовете на съвета.
/2/ За отделни заседания на Обществения съвет, засягащи конкретна и специфична област от сферата на културата, могат да бъдат привличани и външни експерти, имащи пряко отношение към поставените в дневния ред въпроси;
Чл. 11. /1/ Дневният ред на заседанията се утвърждава от ресорния зам.-кмет и от председателя на Обществения съвет.
/2/ Членовете на Обществения съвет и на заинтересованите институции или други ведомства се уведомяват за дневния ред на всяко заседание не по-късно от 3 /три/ дни преди датата на заседанието.
Чл.12. /1/ Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.
/2/ Материалите по дневния ред се докладват от вносителя или от председателя на Съвета.
Чл.13. /1/ Решенията в Обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
Чл. 14. На заседанията на Обществения съвет се водят протоколи, които се подписват от секретаря и председателя на Обществения съвет;
Чл. 15. Секретарят на Обществения съвет докладва на ресорния зам.-кмет на Общината за заседанията на Съвета и му връчва подписан протокол. Оригиналите на протоколите и документацията на Обществения съвет се съхраняват в отдел “Култура” на Община Русе.
Чл. 16. Настоящият Правилник за работата на Обществения съвет за култура при Община Русе е приет с Решение № 1293 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 59 от 04.05.2007 г.


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/