Пропускане до съдържанието на страницата

Обществен съвет по култура

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Общественият съвет за култура при Община Русе се създава на основание чл. 18, ал.3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата.
Чл. 2. С този Правилник се урежда работата на Обществения съвет за култура при Община Русе.
Чл.3. Общественият съвет за култура като обществено-експертен съвет е консултативен орган.

Глава II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Общественият съвет за култура, като обществено-експертен орган на Община Русе по въпросите на културата, има за цел:
4.1. Да подпомага дейността на Община Русе в областта на културата и изкуствата;
4.2. Да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата;
Чл.5. Общественият съвет за култура изпълнява следните задачи:
5.1. Да подпомага администрацията при подготовката на предложения и становища, предназначени за внасяне в ОбС;
5.2. Да формира и изработва становища по важни и актуални въпроси от развитието на културата и културния процес на територията на Общината;
5.3. Да изработва предложения и препоръки по общи и текущи въпроси, свързани с оптимизиране на структурите и дейностите в сферата на културата;
5.4. Да съдейства за координацията на културните дейности на територията на Общината;
5.5. Да участва в разработването на специфични за сектора нормативни документи;
5.6. Да излъчва експерти за работата на специализираните комисии, които администрацията организира по въпросите на културата;

Глава III
СТРУКТУРА

Чл. 6. Численият състав,структурата и мандата на Обществения съвет се определят със Заповед на Кмета на Община – Русе, по предложение на ресорния зам.-кмет;
Чл. 7. Като членове на Обществения съвет могат да бъдат привлечени представители на културни институти и организации, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата. Участието им в неговата дейност е доброволно и е на обществени начала.
Чл. 8. Структурата на Общественият съвет се определя както следва:
• председател
• членове
• секретар
Чл. 9. Председателят на Обществения съвет се излъчва от състава на Обществения съвет и се избира чрез явно гласуване и обикновено мнозинство.

Глава IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 10. /1/ Заседанията на Обществения съвет се свикват периодично, при възникнала необходимост и по искане на ресорния зам.-кмет на Община Русе или по желание на 1/3 от членовете на съвета.
/2/ За отделни заседания на Обществения съвет, засягащи конкретна и специфична област от сферата на културата, могат да бъдат привличани и външни експерти, имащи пряко отношение към поставените в дневния ред въпроси;
Чл. 11. /1/ Дневният ред на заседанията се утвърждава от ресорния зам.-кмет и от председателя на Обществения съвет.
/2/ Членовете на Обществения съвет и на заинтересованите институции или други ведомства се уведомяват за дневния ред на всяко заседание не по-късно от 3 /три/ дни преди датата на заседанието.
Чл.12. /1/ Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.
/2/ Материалите по дневния ред се докладват от вносителя или от председателя на Съвета.
Чл.13. /1/ Решенията в Обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
Чл. 14. На заседанията на Обществения съвет се водят протоколи, които се подписват от секретаря и председателя на Обществения съвет;
Чл. 15. Секретарят на Обществения съвет докладва на ресорния зам.-кмет на Общината за заседанията на Съвета и му връчва подписан протокол. Оригиналите на протоколите и документацията на Обществения съвет се съхраняват в отдел “Култура” на Община Русе.
Чл. 16. Настоящият Правилник за работата на Обществения съвет за култура при Община Русе е приет с Решение № 1293 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 59 от 04.05.2007 г.


https://www.livechatalternative.com/