Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе

Телефонен указател

 

Факс

082/834 413

К м е т
пл. Свобода 6, стая 303

082/506 802

Председател на Общински съвет
пл. Свобода 6, стая 304

082/506 804

Зам. – кмет по икономика и международно сътрудничество
пл. Свобода 6, стая 306

082/506 806

Зам. – кмет по устройство на територията
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/506 819

Зам. – кмет по комунални дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082 506 808

Зам. – кмет по хуманитарни дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082/506 810

Секретар
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 812

Главен архитект
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/520 946

Отдел „Вътрешен одит“
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 511

Звено „Финансов контрол”
пл. Свобода 6 стая 134

082/506 692

Дирекция „Местни данъци и такси” ул. "Котовск" 1

Директор

082/506 530

Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци"

082/506 525

Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси"

082/506 526

телефон за информация за местни данъци и такси

082/506 527
082/506 528

082/506 529

Дирекция „Правни дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 309

082/506 768

Отдел „Обществени поръчки”
пл. Свобода 6, стая 132

082/506 797

Отдел „Човешки ресурси”
пл. Свобода 6, стая 204

082/506 777

Отдел „Правно нормативно обслужване”
пл. Свобода 6, стая 601

082/506 834

Дирекция „Административно обслужване”

Директор
пл. Свобода 6, стая 314

082/506 668

Отдел „Гражданско състояние”
пл. Свобода 6, стая 214
Началник

082/506 773

Картотека /Справки по регистъра на населението/

082/881 723
082/881 727
082/881 730

Справки в регистри на актове за раждане

082/881 628

Справки в регистри на актове за граждански брак и в регистри на актове за смърт

082/881 688
082/881 716

Справки във връзка със сключване на граждански брак

082/881 751

Справки във връзка с адресна регистрация

082/881 620

082/881 700

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Деловодство

082/881 614

082/881 644

Отдел „Управление на етажната собственост“
пл. Свобода 6, стая 606

082/506 831

Дирекция „Обществен ред и сигурност”

Директор
пл. Свобода 6, стая 120

082/506 622

Отдел „Управление на кризи”
Ул. „Княжевска” 6, етаж 2

082/834 437

Отдел „Информационни технологии и връзки с обществеността”
пл. Свобода 6, стая 110

082/506 745

Дирекция „Финансово – стопански дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 212

082/506 701

Отдел „Бюджет”
пл. Свобода 6, стая 206

082/506 675

Отдел „Финансово-стопански”
пл. Свобода 6, стая 208

082/506 707

Дирекция „ Управление на собствеността”

Директор
пл. Свобода 6, стая 312

082/506 718

Отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”
пл. Свобода 6, стая 201

пл. Свобода 6, стая 112

082/506 754

082/506 604

Отдел „Общинска собственост и земеделие”
пл. Свобода 6, стая 602

082/506 742

Дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи”

Директор
пл. Свобода 6, стая 118

082/506 788

Отдел „Международно сътрудничество и проекти”
пл. Свобода 6, зала 3

Отдел „Стопански дейности и анализи”
пл. Свобода 6,

082/506 798

Дирекция „Екология и транспорт”

Директор
ул. "Олимпи Панов" 6, етаж 3, стая 304

082/586 293

Началник отдел "Екология"

ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 306

082/586 296

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Русе, битови, текстилни и отпадъци от опаковки  

082/ 586 268

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Сметосъбиране и сметоизвозване за населените места в община Русе, строителни контейнери 

082/ 586 267

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Обществена хигиена и снегопочистване за гр. Русе и излезли от употреба моторни превозни средства

 

082/ 586 269

 

 

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Поддържане на зелената система, нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали 

082/ 586 270

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Химически тоалетни, шум, кореспонденция с РИОСВ – Русе

082/ 586 272

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Нерегламентирани замърсявания, зимно поддържане на общинска пътна мрежа на Община Русе и домашни животни 

082/586 266

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 13

Становища за резитби и премахване на дървета

082/586 228

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Регионално депо – Русе, Сепарираща инсталация, мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци

082/586 271

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 13

Поставяне на пейки, ремонт на детски площадки, ДДД /дезинсекция, дезакаризация и дезинфекция/ и зимно поддържане на входно-изходните участъци 

082/586 227

Отдел „Транспорт”
бул. Скобелев 45, етаж 2

082/826 445

Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър”

Директор
ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 11

 

Отдел „Устройствени планове и кадастър”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 1, стая 9

082/828 598

Отдел „Инвестиционно проектиране”
ул. Олимпи Панов 6

082/506 663

 

Дирекция „Инфраструктурен, строителен и инвеститорски контрол ”

Отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

082/506 659

Отдел „Строителен контрол”
ул. Олимпи Панов 6

082/820 874

Дирекция „Хуманитарни дейности”

Директор
ул. "Черно море" №2, ет. 2, стая 23

082/506 738

Отдел „Образование, спорт и младежки дейности ”
ул. Цариброд 3, етаж 3

082/506 500

Отдел „Култура”
ул. Цариброд 3, етаж 2

082/506 506

Отдел „Социални дейности”
ул. „Черно море” 2, етаж 2, стая 23

082/506 769

Началник отдел „Здравни дейности”
ул. „Черно море” 2, етаж 3, стая 36

082/506 794

Общински предприятия

ОП "Комунални дейности"

082/841 181

ОП „Управление на общински имоти”

ул. „Г. С. Раковски“ №13-а

 

082/820-140

ОП „Русе арт”

ул. „Александровска“ 93

082/834 917

ОП „Социално предприятие – обществена трапезария”

бул.„Липник“ No117

082/881 711

ОП "Обреден дом - Русе"

ул.”Тома Кърджиев” №2

082 52 11 12

ОП "Паркстрой - Русе"

ул. „Капитан Райчо Николов“ №44

0886 257 287

ОП „Спортни имоти”

ул. „Черно море“ 2

082/ 821 637

Общински звена

Общински Младежки дом

ул. „Райко Даскалов” № 2А

082 / 834 859

СЗ „КООРС”

бул.“Генерал Скобелев“ №45

082/820 111

Общински детски център

ул. „Околчица” № 9

082 / 845 734

082 / 845 471

082 / 845 608

Информация относно плащания по глоби с фиш 082 506 543
Информация относно Актове и Възражения 082 506 545
Сигнали от граждани към КООРС 082 505 052

Сигнали от граждани към Общинска полиция

082 834 414

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/