Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе

Телефонен указател

 

Факс

082/834 413

К м е т
пл. Свобода 6, стая 303

082/506 802

Председател на Общински съвет
пл. Свобода 6, стая 304

082/506 804

Зам. – кмет по икономика и международно сътрудничество
пл. Свобода 6, стая 306

082/506 806

Зам. – кмет по устройство на територията
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/506 813

Зам. – кмет по комунални дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082 506 808

Зам. – кмет по хуманитарни дейности
пл. Свобода 6, стая 307

082/506 810

Секретар
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 812

Главен архитект
ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1

082/520 946

Отдел „Вътрешен одит“
пл. Свобода 6, стая 308

082/506 511

Звено „Финансов контрол”
пл. Свобода 6 стая 134

082/506 692

Дирекция „Местни данъци и такси” ул. "Котовск" 1

Директор

082/506 530

Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци"

082/506 525

Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси"

082/506 526

телефон за информация за местни данъци и такси

082/506 527
082/506 528

082/506 529

Дирекция „Правни дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 309

082/506 768

Отдел „Обществени поръчки”
пл. Свобода 6, стая 132

082/506 797

Отдел „Човешки ресурси”
пл. Свобода 6, стая 204

082/506 777

Отдел „Правно нормативно обслужване”
пл. Свобода 6, стая 601

082/506 834

Дирекция „Административно обслужване”

Директор
пл. Свобода 6, стая 314

082/506 668

Отдел „Гражданско състояние”
пл. Свобода 6, стая 214
Началник

082/506 773

Картотека /Справки по регистъра на населението/

082/881 723
082/881 727
082/881 730

Справки в регистри на актове за раждане

082/881 628

Справки в регистри на актове за граждански брак и в регистри на актове за смърт

082/881 688
082/881 716

Справки във връзка със сключване на граждански брак

082/881 751

Справки във връзка с адресна регистрация

082/881 620

082/881 700

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Деловодство

082/881 614

082/881 644

Отдел „Управление на етажната собственост“
пл. Свобода 6, стая 606

082/506 831

Дирекция „Обществен ред и сигурност”

Директор
пл. Свобода 6, стая 120

082/506 622

Отдел „Управление на кризи”
Ул. „Княжевска” 6, етаж 2

082/834 437

Отдел „Информационни технологии и връзки с обществеността”
пл. Свобода 6, стая 110

082/506 745

Дирекция „Финансово – стопански дейности”

Директор
пл. Свобода 6, стая 212

082/506 701

Отдел „Бюджет”
пл. Свобода 6, стая 206

082/506 675

Отдел „Финансово-стопански”
пл. Свобода 6, стая 208

082/506 707

Дирекция „ Управление на собствеността”

Директор
пл. Свобода 6, стая 312

082/506 718

Отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”
пл. Свобода 6, стая 201

пл. Свобода 6, стая 112

082/506 754

082/506 604

Отдел „Общинска собственост и земеделие”
пл. Свобода 6, стая 602

082/506 742

Дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи”

Директор
пл. Свобода 6, стая 118

082/506 788

Отдел „Международно сътрудничество и проекти”
пл. Свобода 6, зала 3

Отдел „Стопански дейности и анализи”
пл. Свобода 6,

082/506 798

Дирекция „Екология и транспорт”

Директор
ул. "Олимпи Панов" 6, етаж 3, стая 304

082/586 293

Началник отдел "Екология"

ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 306

082/586 296

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Русе, битови, текстилни и отпадъци от опаковки  

082/ 586 268

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Сметосъбиране и сметоизвозване за населените места в община Русе, строителни контейнери 

082/ 586 267

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Обществена хигиена и снегопочистване за гр. Русе и излезли от употреба моторни превозни средства

 

082/ 586 269

 

 

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Поддържане на зелената система, нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали 

082/ 586 270

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Химически тоалетни, шум, кореспонденция с РИОСВ – Русе

082/ 586 272

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Нерегламентирани замърсявания, зимно поддържане на общинска пътна мрежа на Община Русе и домашни животни 

082/586 266

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 13

Становища за резитби и премахване на дървета

082/586 228

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Регионално депо – Русе, Сепарираща инсталация, мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци

082/586 271

Отдел „Екология”

ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 13

Поставяне на пейки, ремонт на детски площадки, ДДД /дезинсекция, дезакаризация и дезинфекция/ и зимно поддържане на входно-изходните участъци 

082/586 227

Отдел „Транспорт”
бул. Скобелев 45, етаж 2

082/826 445

Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър”

Директор
ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 11

 

Отдел „Устройствени планове и кадастър”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 1, стая 9

082/828 598

Отдел „Инвестиционно проектиране”
ул. Олимпи Панов 6

082/506 663

 

Дирекция „Инфраструктурен, строителен и инвеститорски контрол ”

Отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол”
ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

082/506 659

Отдел „Строителен контрол”
ул. Олимпи Панов 6

082/820 874

Дирекция „Хуманитарни дейности”

Директор
ул. "Черно море" №2, ет. 2, стая 23

082/506 738

Отдел „Образование, спорт и младежки дейности ”
ул. Цариброд 3, етаж 3

082/506 500

Отдел „Култура”
ул. Цариброд 3, етаж 2

082/506 506

Отдел „Социални дейности”
ул. „Черно море” 2, етаж 2, стая 23

082/506 769

Началник отдел „Здравни дейности”
ул. „Черно море” 2, етаж 3, стая 36

082/506 794

Общински предприятия

ОП "Комунални дейности"

082/841 181

ОП „Управление на общински имоти”

ул. „Г. С. Раковски“ №13-а

 

082/820-140

ОП „Русе арт”

ул. „Александровска“ 93

082/834 917

ОП „Социално предприятие – обществена трапезария”

бул.„Липник“ No117

082/881 711

ОП "Обреден дом - Русе"

ул.”Тома Кърджиев” №2

082 52 11 12

ОП "Паркстрой - Русе"

ул. „Капитан Райчо Николов“ №44

0886 257 287

ОП „Спортни имоти”

ул. „Черно море“ 2

082/ 821 637

Общински звена

Общински Младежки дом

ул. „Райко Даскалов” № 2А

082 / 834 859

СЗ „КООРС”

бул.“Генерал Скобелев“ №45

082/820 111

Общински детски център

ул. „Околчица” № 9

082 / 845 734

082 / 845 471

082 / 845 608

Информация относно плащания по глоби с фиш 082 506 543
Информация относно Актове и Възражения 082 506 545
Сигнали от граждани към КООРС 082 505 052

Сигнали от граждани към Общинска полиция

082 834 414

https://www.livechatalternative.com/