Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе обяви обществена поръчка за укрепване на физкултурния салон на ОУ "Иван Вазов"

понеделник, 23 януари 2023

         Община Русе обяви  процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, находящ се в ПИ с идентификатор 63427.2.1760, кв.227, УПИ IV -1760, ул. „Петър Берон“ №20, гр. Русе“.

        Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

      Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

          Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 15.02.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/