Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за подбор на персонал

понеделник, 28 ноември 2022

НЕОБХОДИМ ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

Община Русе, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в Община Русе, по Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0024-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г., обявява подбор на персонал за следните длъжности:

 

1. Домашни помощници – 110 лица назначени на пълно/непълно работно време, при работа по график до 8 часа дневно, за периода на изпълнение на проекта.

1.1. Кратко описание на длъжността: Осъществява социално-битови дейности,  съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания; Домашният помощник следва назначенията на медицинския специалист и/или на социалния работник, изготвил индивидуалния план, съобразен с нуждите и потребностите на всеки потребител и отразяващ точното му физическо и социално-психологическо състояние. Извършва дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя: хранене и прием на течности, обличане и събличане, извършване на тоалет, сън и почивка и др. като стриктно се съобразява със здравното състояние на пациента.

1.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен – минимум основно образование.

1.3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността - Професионален опит в сферата на дейност е предимство.    

 

2. Сътрудник социални дейности – 16 лица назначени на пълно/непълно работно време, при работа по график до 8 часа дневно, за периода на изпълнение на проекта.

2.1. Кратко описание на длъжността: Лицата ще предоставят услуги, свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства от съответен местен магазин(аптека), заплащане на битови сметки в съответната пощенска станция и при наличие на такава, заявяване и получаване на неотложни административни услуги в съответното кметство. Изготвя, води и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изисквания по проекта. Услугата ще се предоставя във всички населени места в община Русе.

2.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен – минимум средно образование.

 

3. Социален работник – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

3.1. Кратко описание на длъжността: извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности, разработва план за социални грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта. Създава и поддържа досиета на потребителите на услугата, съгласно изискванията на Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. Проучва и анализира удовлетвореността на потребителите; организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържане на добри партньорски отношения с местни институции и НПО.

3.2. Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, специалност „Социални дейности“ или „Социална педагогика“

3.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит: минимум една година.

4. Диспечер – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

Основни задължения: Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта. Създава и поддържа електронна база данни на кандидат потребителите и на потребителите на услугата. Разработва почасови графици за посещения от специалисти на потребителите според оценените им индивидуални нужди.

    1.  Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – автоматика и компютърни системи за автоматизация.
    2.  Специфични изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит: минимум една година.

 

 5. Технически сътрудник – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

5.1. Кратко описание на длъжността: подпомага дейностите на наетия екип в социалната услуга; придружава социалните работници при извършване оценка на индивидуалните потребности от социални дейности. Създава, подрежда и поддържа досиета на потребителите на услугата, съгласно изискванията на Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта; Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържане на добри партньорски отношения с местни институции и НПО.

5.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен „Бакалавър“, специалност „Социални дейности“ или „Социална педагогика“

5.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит: минимум една година.

 

 6. Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт – 1 лице назначено на непълно работно време до 80 часа месечно за периода на изпълнение на проекта.

6.1. Кратко описание на длъжността: да участва в разработването на индивидуални оценки на кандидат-потребителите на социални услуги, като изготвя рехабилитационни програми; да изготвя становище за плана за предоставяне на услугите; да проучва и анализира индивидуалните рехабилитационни потребности на клиентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; да извършва индивидуална и групова работа с клиентите за подобряване на тяхното физическо състояние и развиване на личностните им умения;  да извършва индивидуални консултации с клиентите и техните семейства, когато е необходимо; да участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на клиентите от рехабилитационна гледна точка;  да води необходимата документация отразяваща директната работа с клиентите и семействата; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

6.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен „Бакалавър“, специалности Рехабилитатор/Кинезитерапевт/ Ерготерапевт.

6.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит в сферата на дейност е предимство.

 

 7. Шофьор – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

7.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява безопасен транспорт на екипа от специалисти за работа по домовете. При необходимост осигурява транспорт на потребителите до лечебно или здравно заведение.

7.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен -  мин. средно образование.

7.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Свидетелство за управление на МПС;

- Професионален опит в сферата на дейност е предимство.

 

8. Медицинска сестра – домашни грижи – 5 лица назначени на непълно работно време до 40 часа месечно за периода на изпълнение на проекта.

8.1. Кратко описание на длъжността: извършва оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи, разработва план за здравни грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта; предоставя и събира здравна информация; осъществява медицински и здравни грижи и дейности; осъществява ресоциализация, реадаптация и рехабилитация; извършва манипулации; провежда обучение в областта на здравните грижи; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

8.2. Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, специалност медицинска сестра, фелдшер

8.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит в сферата на дейност е предимство.    

 

9. Психолози – 1 психолог за до 80 ч. месечно или 2-ма за до 40 ч. месечно

9.1. Кратко описание на длъжността: извършва психологическа консултация на потребителите на услугата Грижа в дома; да участва в разработването на индивидуални оценки на кандидат-потребителите на социални услуги, като изготвя психологическа характеристика; да изготвя становище за плана за предоставяне на услугите; да проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на клиентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; да извършва индивидуална и групова работа с клиентите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения; да извършва индивидуални консултации с клиентите и техните семейства, когато е необходимо;  да участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на клиентите от психологическа гледна точка;  да води необходимата документация отразяваща директната работа с клиентите и семействата; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

9.2. Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, специалност психология.

9.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит: минимум една година.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

гр. Русе, Община Русе, ул. „Черно море“ № 2, етаж 1, стая 12, етаж 2, стая 24,  всеки работен ден от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.

 

Срок за подаване на документи – до приключване на проектните дейности.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец;
  • Автобиография по образец;
  • Документи за придобитата образователна степен, ако е приложимо - копие;
  • Документи доказващи опит с целевата група – счита се за предимство - копие;
  • Лична карта при подаване на документите - за справка.

 

Начин на провеждане на подбора:

        1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

        2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

 Общодостъпно място на което ще публикуват обявленията и информацията по проекта: информационното табло намиращо се на входа на Община Русе, ул. „Черно море“ №2 и електронната страница на Община Русе www.ruse-bg.eu.

 

 Приложения към настоящото обявление:

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/