Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за подбор на персонал

понеделник, 28 ноември 2022

НЕОБХОДИМ ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

Община Русе, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в Община Русе, по Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0024-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г., обявява подбор на персонал за следните длъжности:

 

1. Домашни помощници – 110 лица назначени на пълно/непълно работно време, при работа по график до 8 часа дневно, за периода на изпълнение на проекта.

1.1. Кратко описание на длъжността: Осъществява социално-битови дейности,  съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания; Домашният помощник следва назначенията на медицинския специалист и/или на социалния работник, изготвил индивидуалния план, съобразен с нуждите и потребностите на всеки потребител и отразяващ точното му физическо и социално-психологическо състояние. Извършва дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя: хранене и прием на течности, обличане и събличане, извършване на тоалет, сън и почивка и др. като стриктно се съобразява със здравното състояние на пациента.

1.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен – минимум основно образование.

1.3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността - Професионален опит в сферата на дейност е предимство.    

 

2. Сътрудник социални дейности – 16 лица назначени на пълно/непълно работно време, при работа по график до 8 часа дневно, за периода на изпълнение на проекта.

2.1. Кратко описание на длъжността: Лицата ще предоставят услуги, свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства от съответен местен магазин(аптека), заплащане на битови сметки в съответната пощенска станция и при наличие на такава, заявяване и получаване на неотложни административни услуги в съответното кметство. Изготвя, води и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изисквания по проекта. Услугата ще се предоставя във всички населени места в община Русе.

2.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен – минимум средно образование.

 

3. Социален работник – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

3.1. Кратко описание на длъжността: извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности, разработва план за социални грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта. Създава и поддържа досиета на потребителите на услугата, съгласно изискванията на Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. Проучва и анализира удовлетвореността на потребителите; организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържане на добри партньорски отношения с местни институции и НПО.

3.2. Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, специалност „Социални дейности“ или „Социална педагогика“

3.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит: минимум една година.

4. Диспечер – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

Основни задължения: Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта. Създава и поддържа електронна база данни на кандидат потребителите и на потребителите на услугата. Разработва почасови графици за посещения от специалисти на потребителите според оценените им индивидуални нужди.

    1.  Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – автоматика и компютърни системи за автоматизация.
    2.  Специфични изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит: минимум една година.

 

 5. Технически сътрудник – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

5.1. Кратко описание на длъжността: подпомага дейностите на наетия екип в социалната услуга; придружава социалните работници при извършване оценка на индивидуалните потребности от социални дейности. Създава, подрежда и поддържа досиета на потребителите на услугата, съгласно изискванията на Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта; Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържане на добри партньорски отношения с местни институции и НПО.

5.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен „Бакалавър“, специалност „Социални дейности“ или „Социална педагогика“

5.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит: минимум една година.

 

 6. Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт – 1 лице назначено на непълно работно време до 80 часа месечно за периода на изпълнение на проекта.

6.1. Кратко описание на длъжността: да участва в разработването на индивидуални оценки на кандидат-потребителите на социални услуги, като изготвя рехабилитационни програми; да изготвя становище за плана за предоставяне на услугите; да проучва и анализира индивидуалните рехабилитационни потребности на клиентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; да извършва индивидуална и групова работа с клиентите за подобряване на тяхното физическо състояние и развиване на личностните им умения;  да извършва индивидуални консултации с клиентите и техните семейства, когато е необходимо; да участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на клиентите от рехабилитационна гледна точка;  да води необходимата документация отразяваща директната работа с клиентите и семействата; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

6.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен „Бакалавър“, специалности Рехабилитатор/Кинезитерапевт/ Ерготерапевт.

6.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит в сферата на дейност е предимство.

 

 7. Шофьор – 1 лице назначено на пълно работно време за периода на изпълнение на проекта.

7.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява безопасен транспорт на екипа от специалисти за работа по домовете. При необходимост осигурява транспорт на потребителите до лечебно или здравно заведение.

7.2. Изисквания към кандидатите - Образователна степен -  мин. средно образование.

7.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Свидетелство за управление на МПС;

- Професионален опит в сферата на дейност е предимство.

 

8. Медицинска сестра – домашни грижи – 5 лица назначени на непълно работно време до 40 часа месечно за периода на изпълнение на проекта.

8.1. Кратко описание на длъжността: извършва оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи, разработва план за здравни грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта; предоставя и събира здравна информация; осъществява медицински и здравни грижи и дейности; осъществява ресоциализация, реадаптация и рехабилитация; извършва манипулации; провежда обучение в областта на здравните грижи; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

8.2. Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, специалност медицинска сестра, фелдшер

8.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит в сферата на дейност е предимство.    

 

9. Психолози – 1 психолог за до 80 ч. месечно или 2-ма за до 40 ч. месечно

9.1. Кратко описание на длъжността: извършва психологическа консултация на потребителите на услугата Грижа в дома; да участва в разработването на индивидуални оценки на кандидат-потребителите на социални услуги, като изготвя психологическа характеристика; да изготвя становище за плана за предоставяне на услугите; да проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на клиентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; да извършва индивидуална и групова работа с клиентите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения; да извършва индивидуални консултации с клиентите и техните семейства, когато е необходимо;  да участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на клиентите от психологическа гледна точка;  да води необходимата документация отразяваща директната работа с клиентите и семействата; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на грижа в дома по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

9.2. Изисквания към кандидатите: Образователна степен „Бакалавър“, специалност психология.

9.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността - Професионален опит: минимум една година.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

гр. Русе, Община Русе, ул. „Черно море“ № 2, етаж 1, стая 12, етаж 2, стая 24,  всеки работен ден от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.

 

Срок за подаване на документи – до приключване на проектните дейности.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец;
  • Автобиография по образец;
  • Документи за придобитата образователна степен, ако е приложимо - копие;
  • Документи доказващи опит с целевата група – счита се за предимство - копие;
  • Лична карта при подаване на документите - за справка.

 

Начин на провеждане на подбора:

        1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

        2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

 Общодостъпно място на което ще публикуват обявленията и информацията по проекта: информационното табло намиращо се на входа на Община Русе, ул. „Черно море“ №2 и електронната страница на Община Русе www.ruse-bg.eu.

 

 Приложения към настоящото обявление:

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/