Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал.5 от Наредбата за Условията и Реда за Издаване на Комплексни Разрешителни е открит обществен достъп до заявлението на издаване на ново комплексно разрешение на Община Русе

петък, 08 септември 2023

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.122а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на ново комплексно разрешително (КР) на Община Русе, за експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“, попадащо в обхвата на т.5.4.  от Приложение №4 към ЗООС – Депа по смисъла на наредбата по чл.43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 тона на денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.

За периода от 08.09.2023 г. до 21.09.2023 г., проектът на КР ще бъде достъпен на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) и на Община Русе.

Компетентен орган за вземане на решение по вземане на решение по проекта на КР е изпълнителният директор на ИАОС.

Становища в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Русе, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел. 02/940-64-80;

Радостина Вуцова – началник на отдел „Екология“, Община Русе, тел. 082/506 792;

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/