Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

вторник, 12 септември 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.)

От

   Изпълнителна агенция „Морска администрация“

гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №9

                                                             

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

   „Проектиране, съгласуване и изработка на нов понтон с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя стаи, при км 495.690 на р. Дунав, до поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

    

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/