Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ " Автоматизирани технологии ООД"

сряда, 25 октомври 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.)

 

„Автоматизирани технологии“ ООД

                                                                

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

        „Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „LIDL“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралните регистри на  гр. Русе

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/