Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ В ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ

вторник, 22 август 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 102/2022 г.)

От

                                            

                                                

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, както следва:

  • имот с идентификатор 47336.40.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 29 805 кв. м;
  • имот с идентификатор 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 15 947.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/