Пропускане до съдържанието на страницата

Обява Община Русе има инвестиционно намерение да извърши „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 50 тона на денонощие“

вторник, 12 юли 2016

ОБЯВА

            В изпълнение на чл.4 и чл.6, ал.9 от „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”

ОБЩИНА РУСЕ

           Уведомява обществеността, че има инвестиционно намерение да извърши: 

„Изграждане  на  инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 50 тона на денонощие“.

Обектът се намира на територията на гр. Русе на адрес:

Град Русе, община Русе, ПИ 63427.92.5по плана на гр. Русе, м. „Под Ормана”.

Проектът предвижда:

Община Русе е на етап  на изготвяне на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020", съобразно изискванията на Насоките за кандидатстване на УО на ОПОС. Предстои да бъдат изпълнени голям брой дейности по предварителната подготовка за осъществяване на инвестиционното намерение.

При компостирането се цели стабилизиране на биогенната фракция. В аеробни условия и при наличие на достатъчно влага в компоста се развиват последователно различни генерации от микроорганизми, които поетапно разграждат свързания въглерод и го превръщат в СО2 и клетъчна тъкан. При остатъчен свързан въглерод с по-ниско съдържание от 5% биологичните процеси, респ. угниването практически се прекъсват.

В първата, интензивна фаза на аеробното разлагане, която протича при 55–70°С, благодарение на високата температура се постига унищожаване на присъстващите патогенни организми (т.е. постига се обеззаразяване на компоста).

За да се постигне хомогенизиране и равномерно „узряване” на компоста той се обръща най-малко 3-4 пъти с цел аериране и при това се овлажнява (300 л вода на тон материал). При компостиране на открито, в така наречените Windrow (проветряеми лехи) при нормални условия цялостното протичане на процесите на компостиране трае около 12 до 16 седмици (3-4 месеца), след което е възможно приемането на компоста на депо. За реализация като търговски продукт е препоръчително процесът на компостиране да не е по-кратък от 6 месеца.

Общото количество суровина (разделно събрани зелени отпадъци), което се предвижда да бъде третирано на площадката ще бъде в рамките на 7 500 тона годишно и ще се формира главно от зелените отпадъци събирани от общинските паркове и градини, в по-малка степен от пазарите и супермаркетите в града и най-малък дял ще имат разделно събираните зелени отпадъци от районите на гр. Русе с нискоетажно и еднофамилно застрояване.

Писмени мнения и становища може да се подават в сградата на Община Русе намираща се на ул.”Олимпи Панов” №6 или в сградата на РИОСВ - гр. Русе на бул. „Придунавски” №20.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/