Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за подбор на персонал

вторник, 13 септември 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

 

Община Русе, в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ за следната позиция:

 

І. Експерт административни дейности – 1 позиция на непълно работно време за общо 200 часа със срок до 30.06.2023 г.

1. Кратко описание на длъжността: Осигурява изпълнението на дейност № 6 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност” по проекта, като организира връзките с медиите, заинтересованите страни и обществеността. Подпомага партньорските организации по проекта в планирането и организирането на публични събития. Следи за удовлетвореността на целевите групи.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – завършена образователна степен магистър в област „Бизнес, администрация и право“, „Връзки с обществеността“ или сходна сфера
 • Професионален опит – не по-малко от 7 години специфичен опит в дадената сфера;
 • Отлични умения за работа с документация; способност за работа в екип; умения за планиране и приоритизиране;

       

II. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността;
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Русе, Община Русе, ул. „Цариброд“ № 3, Отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите – 19.09.2022 г.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

 1. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 2/;
 2. Автобиография (европейски формат) /Приложение 3/
 3. Копие от лична карта /за справка/;
 4. Копие от документи за придобитата образователна степен;
 5. Копие от документи, удостоверяващи наличие на професионален опит;

 

III. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: информационното табло намиращо се на входа на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, ул. „Цариброд“ № 3 и електронната страница на Община Русе www.ruse-bg.eu.

Приложение 2

Приложение 3

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/